Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zwiększenie zabezpieczenia przeciwpowodziowego rzeki Stradomki w km 38+508 w msc. Skrzydlna

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Krakowie

Zarząd Zlewni w Krakowie

Kazimierza Morawskiego 5
32-102 Kraków
tel.+48 12 62 90 615
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2811.538.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  22.09.2022 15:00
 • Termin złożenia oferty
  29.09.2022 08:00

Opis przedmiotu zamówienia

W zakres dokumentacji projektowej wchodzi:

1. Opracowanie projektu wykonawczego w ramach którego należy wykonać .

 1. inwentaryzację geodezyjną w zakresie:

- wykonać inwentaryzację obiektu

- pozyskać aktualne wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów,

- pozyskać mapę zasadniczą w skali 1:500 do celów projektowych,

- sporządzić wykaz działek w całości zajętych pod zaporę przeciwrumowiskową na rzece Stradomce wraz z obiektami i urządzeniami powiązanymi technicznie i funkcjonalnie (groble ziemne) oraz wykaz działek dzielonych,

- wykonać projekt podziału działek, ·

 1. określenie zakresu prac przygotowawczych,
 2. operat dendrologiczny,
 3. wykonanie  dokumentacji geotechnicznych w zakresie niezbędnym do właściwego wykonania opracowania,
 4. wykonanie badań betonu jazu na co najmniej 12 pobranych odwiertach rdzeniowych wraz z określeniem parametrów : wytrzymałość na ściskanie, gęstość objętościowa, nasiąkliwość wodą, pH wyciągu wodnego, zawartość jonów chlorkowych i siarczanowych (otwory po próbkach należy zabetonować).
 5. określenie zakresu robót zasadniczych koniecznych do wykonania na obiekcie, jakim jest zapora przeciwrumowiskowa na rzece Stradomce wraz z obiektami i urządzeniami powiązanymi technicznie i funkcjonalnie (groble ziemne),
 1. określenie innych zdefiniowanych w ocenie stanu technicznego  koniecznych

do wykonania prac o charakterze remontowym,

 1. wykonanie prac wykończeniowych i porządkowych.

2. Opracowanie przedmiaru robót.

3. Opracowanie kosztorysu ofertowego (scalonego przedmiaru robót)

4. Opracowanie kosztorysu inwestorskiego.

5. Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

6. Opracowanie Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca zamówienia zobowiązany będzie do:

1. Nieodpłatnego uzupełnienia, poprawienia, modyfikacji dokumentacji będącej przedmiotem zamówienia.

2. Niezwłocznego udzielania pisemnych (e-mailem) odpowiedzi na ewentualne pytania Oferentów, jakie zostaną zgłoszone do Zamawiającego w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych, które mają być realizowane na podstawie przedmiotowego projektu,

3. W przypadku braku możliwości wykorzystania istniejącej sieci drogowej wykonawca powinien zaprojektować drogi technologiczne. Projekt dróg technologicznych winien określać m.in. dokładną lokalizację. Dobór rodzaju nawierzchni uzależniony będzie od warunków gruntowych ze wskazaniem tradycyjnych rozwiązań oraz sposobu ich wykonania.

Dokonanie uzgodnienia w formie oświadczenia/zobowiązania/umowy użyczenia z właścicielami nieruchomości warunków czasowego wejścia na grunt w celu realizacji robót tj. m.in. wykonanie kanału obiegowego, dojazdu do budowy, pasa technologiczny (plac manewrowy), wykonanie remontu grobli oraz prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Wykonawca zamówienia nie ma prawa zaciągać zobowiązań finansowych w imieniu Zamawiającego bez jego wiedzy i zgody.

Dokumentacja winna zawierać następującą ilość egzemplarzy:

1. Projekt wykonawczy – 4 egz. w wersji papierowej oraz  1 egzemplarz w edytowalnej wersji elektronicznej (tekst w formacie DOC, rysunki w formacie DWG oraz dodatkowo wszystko w formacie PDF).

2. Przedmiar robót – 2 egz. w wersji papierowej oraz 1  egzemplarz w edytowalnej wersji  elektronicznej (w formacie XLS oraz  w  PDF).

3. Kosztorys ofertowy (scalony przedmiar robót) – 2 egz. w wersji papierowej oraz 1  egzemplarz w edytowalnej wersji  elektronicznej (w formacie XLS oraz  w  PDF).

4. Kosztorys inwestorski – 2 egz. w wersji papierowej oraz 1 egzemplarz w edytowalnej wersji   elektronicznej (w formacie RDS i XLS oraz  w formacie PDF)

5. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – 2 egz. w wersji  papierowej  oraz 1  egzemplarz w edytowalnej wersji elektronicznej (w formacie DOC oraz  PDF).

6. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia– 2 egz. w wersji  papierowej  oraz 1  egzemplarz w edytowalnej wersji elektronicznej (w formacie DOC oraz  PDF).

 

Wymagania w stosunku do Wykonawcy.

 1. Wykonawca-Projektant w dokumentacji projektowej musi uwzględniać okres użytkowania obiektu.
 2. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić do uzgodnienia każdy element mający zasadniczy wpływ na przedmiot zamówienia.
 3. Wszystkie pisma i wnioski, związane z realizacją Zamówienia, składane przez Wykonawcę do innych instytucji należy podawać do wiadomości Zamawiającego (skan pisma z datą wpływu) w terminie 3 dni roboczych od ich złożenia przez Wykonawcę.
 4. Wszelkie narady, spotkania, uzgodnienia, korespondencja związane z realizacją zadania będą odbywać się w języku polskim.
 5. Wszelką korespondencję oraz dokumenty należy dostarczać w siedzibie Zarządu Zlewni w Krakowie w godz. 8: 00 - 15: 00 w dni robocze.
 6. Rozwiązania projektowe w fazie roboczej, przed przyjęciem dokumentacji projektowej, należy bezwzględnie uzgodnić z Zamawiającym. Uzgodnienia muszą posiadać formę pisemną. Zamawiający dokona uzgodnień w okresie w ciągu 10 dni od daty otrzymania rozwiązań projektowych. Protokół uzgodnień rozwiązań projektowych z Zamawiającym jest warunkiem koniecznym odbioru dokumentacji projektowej.
 7. Zamawiający wymaga, aby dokumentacja projektowa była zgodna z poniższymi aktami prawnymi:
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
 • Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody.
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze
 • Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie
 • Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
 • Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021, poz. 2458)
 • Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie Informacji, dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
 • Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego
 • Polskimi Normami, normami zharmonizowanymi, normami europejskimi,
 • innymi przepisami i unormowaniami niezbędnymi do opracowania dokumentacji.

8. Projektant zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego, a koszt nadzoru winien być zawarty   w oferowanej cenie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

a) warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 7 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 1 usługę (wraz z  załączeniem dowodów, czy została wykonana należycie) o wartości nie mniejszej niż 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy 00/100 złotych) w zakresie opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy, budowy, odbudowy lub remontu betonowej budowli hydrotechnicznej. Na potwierdzenie spełnienia tego warunku wykonawca złoży wypełniony załącznik nr 4 „Wykaz zrealizowanych usług” oraz dowody określające czy usługi zostały wykonane należycie (referencje lub protokoły odbioru).

 

b. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował:

 • osobą posiadającą  uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej  lub odpowiadające im równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów która będzie pełnić obowiązki projektanta

Na potwierdzenie spełnienia tego warunku wykonawca złoży wypełniony załącznik nr 5 „Wykaz osób”

oraz kopie uprawnień osób wymienionych w zał nr 5.

Branże CPV

 • 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry