Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Usługa kompleksowa - eksploatacja, obsługa i konserwacja urządzeń wodnych wraz z odcinkowym utrzymaniem koryt cieków naturalnych na terenie PGW WP RZGW w Szczecinie

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Tama Pomorzańska 13A
70-030 Szczecin
tel.+48 (91) 44 11 225
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  SZ.ROZ.2810.25.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  27.09.2022 19:00
 • Termin składania ofert
  31.10.2022 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  31.10.2022 12:00

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usług (prac) związanych z utrzymaniem w pełnej sprawności technicznej, obsługą i konserwacją urządzeń wodnych oraz utrzymaniem odcinków koryt cieków naturalnych w celu zapewnienia:
1.1. ochrony przed powodzią,
1.2. spływu lodu oraz przeciwdziałania powstawaniu niekorzystnych zjawisk lodowych,
1.3. warunków korzystania z wód w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych, rurociągów oraz innych urządzeń,
1.4. działania urządzeń wodnych, w szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego, w tym zapewnienia warunków przepływu wód zgodnie z obowiązującymi pozwoleniami wodnoprawnymi.


2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają:
2.1. Opisy Przedmiotu Zamówienia dla poszczególnych części, stanowiące Załączniki Nr 9 do SWZ;
2.2. przedmiary i kosztorysy nakładcze dla poszczególnych części, stanowiące Załączniki Nr 10 do SWZ;
2.3. mapy poglądowe dla poszczególnych części, stanowiące Załączniki Nr 11 do SWZ.

3. Zamówienie składa się z następujących części:
3.1. część 1NW Gryfice I;
3.2. część 2NW Gryfice II;
3.3. część 3NW Kamień Pomorski;
3.4. część 4NW Nowogard;
3.5. część 5NW Świdwin;
3.6. część 6NW Białogard;
3.7. część 7NW Kołobrzeg;
3.8. część 8NW Koszalin;
3.9. część 9NW Miastko;
3.10. część 10NW Sławno;
3.11. część 11NW Choszczno;
3.12. część 12NW Goleniów;
3.13. część 13NW Pyrzyce;
3.14. część 14NW Stargard;
3.15. część 15 NW Chojna;
3.16. część 16NW Gryfino;
3.17. część 17NW Myślibórz;
3.18. część 18NW Szczecin;
3.19. część 19NW Świnoujście.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

W zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów (art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp) – zamawiający nie stawia warunku.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

W zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej (art. 112 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp) – zamawiający nie stawia warunku.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej (art. 112 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp) – zamawiający stawia następujące warunki:

1) warunek dotyczący doświadczenia Wykonawcy (dot. wszystkich części):
Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem należytego wykonania, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywania, w okresie ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch (2) usług polegających na obsłudze lub eksploatacji i konserwacji urządzeń wodnych lub cieków, o wartości (każda z nich) nie mniejszej niż:
1.1)    130 000,00 zł brutto – w przypadku części 1 (NW Gryfice I);
1.2)    130 000,00 zł brutto – w przypadku części 2 (NW Gryfice II);
1.3)    100 000,00 zł brutto – w przypadku części 3 (NW Kamień Pomorski);
1.4)    40 000,00 zł brutto – w przypadku części 4 (NW Nowogard);
1.5)    40 000,00 zł brutto – w przypadku części 5 (NW Świdwin);
1.6)    70 000,00 zł brutto – w przypadku części 6 (NW Białogard);
1.7)    80 000,00 zł brutto – w przypadku części 7 (NW Kołobrzeg);
1.8)    90 000,00 zł brutto – w przypadku części 8 (NW Koszalin);
1.9)    50 000,00 zł brutto – w przypadku części 9 (NW Miastko);
1.10)    60 000,00 zł brutto – w przypadku części 10 (NW Sławno);
1.11)    100 000,00 zł brutto – w przypadku części 11 (NW Choszczno);
1.12)    100 000,00 zł brutto – w przypadku części 12 (NW Goleniów);
1.13)    100 000,00 zł brutto – w przypadku części 13 (NW Pyrzyce);
1.14)    100 000,00 zł brutto – w przypadku części 14 (NW Stargard);
1.15)    100 000,00 zł brutto – w przypadku części 15 (NW Chojna);
1.16)    120 000,00 zł brutto – w przypadku części 16 (NW Gryfino);
1.17)    200 000,00 zł brutto – w przypadku części 17 (NW Myślibórz);
1.18)    250 000,00 zł brutto – w przypadku części 18 (NW Szczecin);
1.19)    150 000,00 zł brutto – w przypadku części 19 (NW Świnoujście).

2)    warunek dotyczący kwalifikacji osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia (dot. części 10 – NW Sławno):
Wykonawca wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował podczas realizacji zamówienia co najmniej dwoma (2) osobami posiadającymi aktualne świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do eksploatacji sieci, urządzeń i instalacji elektroenergetycznych do 1 kV wynikającymi z rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. z 2022 r. poz. 1392) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Dopuszcza się kwalifikacje wydane z uwzględnieniem ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1646) przy czym jedna z wymienionych osób powinna posiadać uprawnienia do pracy na stanowisku dozoru w w/w zakresie.

Warunki realizacji umowy


Zgodnie z wzorem umowy, stanowiącym Załącznik Nr 15 do SWZ.

Informacje dodatkowe

 1. Celem skomunikowania się z Zamawiającym (z wyłączeniem złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, których sposób złożenia został opisany w pkt 14.1 – 14.6 specyfikacji warunków zamówienia), Wykonawca korzysta z zakładki „Zapytaj”. Zakładka ta służy również Zamawiającemu do komunikacji z Wykonawcami. Szczegółowy sposób komunikacji zawiera SWZ w punkcie 3.
 2. Zamawiający informuje, że adres e-mail: zamowienia.szczecin@wody.gov.pl wskazany w ogłoszeniu o zamówieniu, służy jedynie do przesyłania ogłoszeń i otrzymywania informacji zwrotnej z Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Nie jest to adres do komunikacji z Wykonawcami.

Branże CPV

 • 45246000-3 - Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej
 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej
 • 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
 • 79993000-1 - Usługi zarządzania obiektami budowlanymi i urządzeniami
 • 90500000-2 - Usługi związane z odpadami
 • 90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

Pliki do pobrania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 05.10.2022 16:58:16
 • Jędrzej Henryk Gryko

 • Zamawiający, działając na podstawie art. 88 ust. 3 i art. 137 ust. 5 ustawy Pzp, udostępnił na stronie prowadzonego postępowania zmianę nr 1 treści SWZ z dnia 3 października 2022 r. wraz z załącznikami (tekst jednolity SWZ po zmianie oraz nowy załącznik nr 10.13 do SWZ - przedmiar i kosztorys nakładczy dla części 13 NW Pyrzyce), a także formularzem ogłoszenia o zmianie, po upływie 48 godzin od potwierdzenia otrzymania tego ogłoszenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej.
 • 05.10.2022 17:06:45
 • Jędrzej Henryk Gryko

 • Zmiana terminów składania ofert i otwarcia ofert (31 października 2022 r.) oraz zmiana terminu związania ofertą (28 stycznia 2023 r.).

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry