Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Postępowanie uruchomione w trybie ograniczonym. Wymaga zaproszenia od zamawiającego i zalogowania się.

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Utrzymanie rzeki Kanał Żmudzki w km 00+000-4+458, 5+650-5+870, 6+665-9+925

Zamówienie z wolnej ręki

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Leszka Czarnego 3
20-610 Lublin
tel.+48815310318
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  LU.ROZ.2810.85.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  28.09.2022 13:00
 • Termin oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu
  03.10.2022 10:00
 • Rozpoczęcie negocjacji
  03.10.2022 10:10

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót utrzymaniowych rzeki Kanał Żmudzki w km 0+000-4+458, 5+650-5+870,6+665-9+925.

Zakres zamówienia obejmuje głównie:

 • mechaniczne i ręczne wykaszanie roślinności ze skarp wraz z wygrabianiem wykoszonej roślinności,
 • ręczne wykoszenie roślinności z dna cieku wraz z wygrabianiem,
 • usuwanie roślinności korzeniącej się w dnie (hakowanie),
 • ręczne ścinanie i karczowanie krzaków wraz z mechanicznym rozdrobnieniem.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres prac związanych z realizacją poszczególnych części zamówienia przedstawiony został w Przedmiarze robót oraz w Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót w zakresie wykonania robót utrzymaniowych, stanowiących załączniki do niniejszego Zaproszenia.

Zamawiający informuje, iż kwota (limit środków finansowych) jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi łącznie z VAT  (brutto):   42 678,86 zł.

Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty cenowej, wynikającej z kosztorysu ofertowego, zgodnie z załączonym przedmiarem robót, do dnia 03.10.2022 r., do godziny 9.00.

Termin realizacji przedmiotu umowy: w ciągu 30 dni od przekazania terenu robót.

Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy teren robót po podpisaniu umowy.

Termin negocjacji: 03.10.2022 r.  godz. 11:00

Negocjacje odbędą się w formie elektronicznej poprzez wideokonferencję zorganizowaną on-line przez Zamawiającego przy użyciu aplikacji Microsoft Teams.

 

Branże CPV

 • 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry