Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r14360,Utrzymanie-rzeki-Kanal-Zmudzki-w-km-00000-4458-5650-5870-6665-9925.html
2024-02-24, 16:01

Informacja

Postępowanie uruchomione w trybie ograniczonym. Wymaga zaproszenia od zamawiającego i zalogowania się.

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Utrzymanie rzeki Kanał Żmudzki w km 00+000-4+458, 5+650-5+870, 6+665-9+925

Zamówienie z wolnej ręki

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Leszka Czarnego 3
20-610 Lublin
tel.+48815310318
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  LU.ROZ.2810.85.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  28.09.2022 13:00
 • Termin oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu
  03.10.2022 10:00
 • Rozpoczęcie negocjacji
  03.10.2022 10:10

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót utrzymaniowych rzeki Kanał Żmudzki w km 0+000-4+458, 5+650-5+870,6+665-9+925.

Zakres zamówienia obejmuje głównie:

 • mechaniczne i ręczne wykaszanie roślinności ze skarp wraz z wygrabianiem wykoszonej roślinności,
 • ręczne wykoszenie roślinności z dna cieku wraz z wygrabianiem,
 • usuwanie roślinności korzeniącej się w dnie (hakowanie),
 • ręczne ścinanie i karczowanie krzaków wraz z mechanicznym rozdrobnieniem.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres prac związanych z realizacją poszczególnych części zamówienia przedstawiony został w Przedmiarze robót oraz w Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót w zakresie wykonania robót utrzymaniowych, stanowiących załączniki do niniejszego Zaproszenia.

Zamawiający informuje, iż kwota (limit środków finansowych) jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi łącznie z VAT  (brutto):   42 678,86 zł.

Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty cenowej, wynikającej z kosztorysu ofertowego, zgodnie z załączonym przedmiarem robót, do dnia 03.10.2022 r., do godziny 9.00.

Termin realizacji przedmiotu umowy: w ciągu 30 dni od przekazania terenu robót.

Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy teren robót po podpisaniu umowy.

Termin negocjacji: 03.10.2022 r.  godz. 11:00

Negocjacje odbędą się w formie elektronicznej poprzez wideokonferencję zorganizowaną on-line przez Zamawiającego przy użyciu aplikacji Microsoft Teams.

 

Branże CPV

 • 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.