Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Postępowanie uruchomione w trybie ograniczonym. Wymaga zaproszenia od zamawiającego i zalogowania się.

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Utrzymanie rzeki Kanał Lipieniecki w km 0+000-12+300

Zamówienie z wolnej ręki

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Leszka Czarnego 3
20-610 Lublin
tel.+48815310318
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  LU.ROZ.2810.86.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  28.09.2022 13:00
 • Termin oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu
  03.10.2022 09:00
 • Rozpoczęcie negocjacji
  03.10.2022 09:10

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi związane z utrzymaniem rzek na obszarze działania Zarządu Zlewni  w Białej Podlaskiej – Nadzoru Wodnego w Chełmie: Utrzymanie rzeki Kanał Lipieniecki w km 0+000-12+300.

Zakres zamówienia obejmuje głównie:

 • ręczne wykaszanie roślinności ze skarp i dna cieku wraz z wygrabianiem wykoszonej roślinności,
 • usuwanie roślinności korzeniącej się w dnie (hakowanie),
 •  ręczne ścinanie i karczowanie krzaków wraz z mechanicznym rozdrobnieniem.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres prac związanych z realizacją poszczególnych części zamówienia przedstawiony został w Przedmiarze robót oraz w Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót w zakresie wykonania robót utrzymaniowych, stanowiących załączniki do niniejszego Zaproszenia.

Zamawiający informuje, iż kwota (limit środków finansowych) jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi łącznie z VAT (brutto):   65 187,50 zł.

Warunki realizacji umowy

Istotne postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy określa załącznik nr 4 do zaproszenia – projekt Umowy.

Informacje dodatkowe

Termin realizacji przedmiotu umowy: w ciągu 30 dni od przekazania terenu robót.

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty cenowej, wynikającej z kosztorysu ofertowego, zgodnie z załączonym przedmiarem robót, do dnia 03.10.2022 r., do godziny 9.00.

Termin negocjacji: 03.10.2022 r.  godz. 12:00

Negocjacje odbędą się w formie elektronicznej poprzez wideokonferencję zorganizowaną on-line przez Zamawiającego przy użyciu aplikacji Microsoft Teams.

Branże CPV

 • 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry