Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Postępowanie uruchomione w trybie ograniczonym. Wymaga zaproszenia od zamawiającego i zalogowania się.

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Roboty utrzymaniowe koryta rzeki Gałęzówka w km 0+630-6+050

Zamówienie z wolnej ręki

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Leszka Czarnego 3
20-610 Lublin
tel.+48815310318
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  LU.ROZ.2810.95.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  03.10.2022 14:00
 • Termin oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu
  05.10.2022 08:00
 • Rozpoczęcie negocjacji
  05.10.2022 08:10

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót utrzymaniowych na rzece Gałęzówka w km 0+630-6+050  zlokalizowanej  na terenie działania Nadzoru Wodnego w Lublinie.

Rzeka Gałęzówka, dla której przewiduje się wykonanie robót utrzymaniowych zlokalizowana jest na terenie  gm. Bychawa, pow. lubelski, woj. lubelskie.

 

Zakresy robót na zadaniach obejmuje głównie:

 • ręczne wykoszenie porostów ze skarp i dna cieku,
 • wygrabienie wykoszonej roślinności z dna cieku,
 • mechaniczne i ręczne odmulenie dna cieku wraz z rozplantowaniem i zagospodarowaniem urobku,
 • ręczne ścinanie krzaków wraz ze zrąbkowaniem materiału pozyskanego z wycinki,
 • oczyszczenie przepustów rurowych,
 • prace porządkowe – oczyszczenie koryta rzeki z zanieczyszczeń (w tym odpadów komunalnych) wraz z ich utylizacją.

 

Zakres prac utrzymaniowych zamówienia został szczegółowo określony w przedmiarze robót stanowiącym integralną część niniejszego zaproszenia.

 

Teren po zakończeniu robót winien zostać przez Wykonawcę uporządkowany, pozostawiony wolnym od zanieczyszczeń i pozostałości po koszeniu i wycince odrostów a wszelkie uszkodzenia w skarpach rzek po użyciu sprzętu mechanicznego naprawione na koszt Wykonawcy

 

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykonali w ciągu ostatnich trzech lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie związane z wykonywaniem prac utrzymaniowych na rzekach, ciekach, kanałach, wałach, zbiornikach o wartości brutto minimum: 30.000,00 zł.

Warunki realizacji umowy

Istotne postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy określa załącznik nr 4 do zaproszenia – projekt Umowy.

Termin realizacji przedmiotu umowy: w ciągu 60 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.

 

Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty cenowej, wynikającej z kosztorysu ofertowego, zgodnie z załączonym przedmiarem robót, do dnia 05.10.2022 r., do godziny 8.00.

Zamawiający informuje, iż kwota (limit środków finansowych) jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi łącznie z VAT (brutto):   33 916,22 zł.

Branże CPV

 • 90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry