Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r14436,Roboty-utrzymaniowe-koryta-rzeki-Galezowka-w-km-0630-6050.html
04.03.2024, 13:17

Informacja

Postępowanie uruchomione w trybie ograniczonym. Wymaga zaproszenia od zamawiającego i zalogowania się.

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Roboty utrzymaniowe koryta rzeki Gałęzówka w km 0+630-6+050

Zamówienie z wolnej ręki

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Leszka Czarnego 3
20-610 Lublin
tel.+48815310318
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  LU.ROZ.2810.95.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  03.10.2022 14:00
 • Termin oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu
  05.10.2022 08:00
 • Rozpoczęcie negocjacji
  05.10.2022 08:10

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót utrzymaniowych na rzece Gałęzówka w km 0+630-6+050  zlokalizowanej  na terenie działania Nadzoru Wodnego w Lublinie.

Rzeka Gałęzówka, dla której przewiduje się wykonanie robót utrzymaniowych zlokalizowana jest na terenie  gm. Bychawa, pow. lubelski, woj. lubelskie.

 

Zakresy robót na zadaniach obejmuje głównie:

 • ręczne wykoszenie porostów ze skarp i dna cieku,
 • wygrabienie wykoszonej roślinności z dna cieku,
 • mechaniczne i ręczne odmulenie dna cieku wraz z rozplantowaniem i zagospodarowaniem urobku,
 • ręczne ścinanie krzaków wraz ze zrąbkowaniem materiału pozyskanego z wycinki,
 • oczyszczenie przepustów rurowych,
 • prace porządkowe – oczyszczenie koryta rzeki z zanieczyszczeń (w tym odpadów komunalnych) wraz z ich utylizacją.

 

Zakres prac utrzymaniowych zamówienia został szczegółowo określony w przedmiarze robót stanowiącym integralną część niniejszego zaproszenia.

 

Teren po zakończeniu robót winien zostać przez Wykonawcę uporządkowany, pozostawiony wolnym od zanieczyszczeń i pozostałości po koszeniu i wycince odrostów a wszelkie uszkodzenia w skarpach rzek po użyciu sprzętu mechanicznego naprawione na koszt Wykonawcy

 

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykonali w ciągu ostatnich trzech lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie związane z wykonywaniem prac utrzymaniowych na rzekach, ciekach, kanałach, wałach, zbiornikach o wartości brutto minimum: 30.000,00 zł.

Warunki realizacji umowy

Istotne postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy określa załącznik nr 4 do zaproszenia – projekt Umowy.

Termin realizacji przedmiotu umowy: w ciągu 60 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.

 

Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty cenowej, wynikającej z kosztorysu ofertowego, zgodnie z załączonym przedmiarem robót, do dnia 05.10.2022 r., do godziny 8.00.

Zamawiający informuje, iż kwota (limit środków finansowych) jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi łącznie z VAT (brutto):   33 916,22 zł.

Branże CPV

 • 90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.