Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r14455,Roboty-utrzymaniowe-zbiornika-Bikcze-w-km-0000-4200.html
2024-02-24, 08:11

Informacja

Postępowanie uruchomione w trybie ograniczonym. Wymaga zaproszenia od zamawiającego i zalogowania się.

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Roboty utrzymaniowe zbiornika Bikcze w km 0+000-4+200

Zamówienie z wolnej ręki

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Leszka Czarnego 3
20-610 Lublin
tel.+48 (81) 531 03 18
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  LU.ROZ.2810.91.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  04.10.2022 13:00
 • Termin oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu
  05.10.2022 08:00
 • Rozpoczęcie negocjacji
  05.10.2022 08:30

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót utrzymaniowych na zadaniu, p.n.:  „Roboty utrzymaniowe zbiornika Bikcze w km 0+000-4+200”

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie wyznacza warunków udziału w postępowaniu

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie wyznacza warunków udziału w postępowaniu

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

o udzielenie zamówienia  mogą ubiegać się  Wykonawcy, którzy wykonali w ciągu ostatnich trzech lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie,  co najmniej jedno zamówienie związane z wykonywaniem  prac utrzymaniowych na rzekach, ciekach, kanałach, wałach, zbiornikach o wartości brutto minimum: 40 000,00 PLN.

Warunki realizacji umowy

Istotne postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy określa załącznik nr 3 do zaproszenia – projekt Umowy.

Branże CPV

 • 90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.