Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dostawa tuszy, tonerów i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących na potrzeby RZGW w Rzeszowie

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Hanasiewicza 17B
35-103 Rzeszów
tel.+48 17 853 74 45
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  RZ.ROZ.2810.88.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  05.10.2022 13:00
 • Termin składania ofert
  03.11.2022 09:00
 • Termin otwarcia ofert
  03.11.2022 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa tuszy, tonerów i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących na potrzeby RZGW w Rzeszowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia zawiera Załącznik Nr 3 do SWZ.

Zamówienie składa się z następujących części:

Część 1 – Dostawa tuszy, tonerów i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących na potrzeby PGW WP RZGW Rzeszów, 35-103 Rzeszów, ul. Hanasiewicza 17B

Część 2 – Dostawa tuszy, tonerów i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących na potrzeby Zarządu Zlewni w Krośnie, 38-400 Krosno, ul. Bieszczadzka 5

Część 3 – Dostawa tuszy, tonerów i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących na potrzeby Zarządu Zlewni w Jaśle, 38-200 Jasło, ul. Modrzejewskiego 12

Część 4 – Dostawa tuszy, tonerów i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących na potrzeby Zarządu Zlewni w Przemyślu, 37-700 Przemyśl, ul. Wybrzeże Ojca Św. Jana Pawła II 6

Część 5 – Dostawa tuszy, tonerów i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących na potrzeby Zarządu Zlewni w Stalowej Woli, 37-464 Stalowa Wola, ul. Jagiellońska 17

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej – w zakresie każdej z części zamówienia.

Dotyczy Części nr 1:

Wykonawca musi wykazać co najmniej wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej,

- 1  zamówienia polegającego na dostawie tuszy i tonerów o wartości min. 20.000,00 PLN brutto wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub

- 2 zamówień polegających na dostawie tuszy i tonerów, jeśli suma wartości tych dwóch zamówień wynosi min. 20.000,00 PLN brutto wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane.

Dotyczy Części nr 2:

Wykonawca musi wykazać co najmniej wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej,

- 1  zamówienia polegającego na dostawie tuszy i tonerów o wartości min. 6.000,00 PLN brutto wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub

- 2 zamówień polegających na dostawie tuszy i tonerów, jeśli suma wartości tych dwóch zamówień wynosi min. 6.000,00 PLN brutto wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane.

Dotyczy Części nr 3:

Wykonawca musi wykazać co najmniej wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej,

- 1  zamówienia polegającego na dostawie tuszy i tonerów o wartości min. 6.000,00 PLN brutto wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub

- 2 zamówień polegających na dostawie tuszy i tonerów, jeśli suma wartości tych dwóch zamówień wynosi min. 6.000,00 PLN brutto wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane.

Dotyczy Części nr 4:

Wykonawca musi wykazać co najmniej wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej,

- 1  zamówienia polegającego na dostawie tuszy i tonerów o wartości min. 13.000,00 PLN brutto wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub

- 2 zamówień polegających na dostawie tuszy i tonerów, jeśli suma wartości tych dwóch zamówień wynosi min. 13.000,00 PLN brutto wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane.

Dotyczy Części nr 5:

Wykonawca musi wykazać co najmniej wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej,

- 1  zamówienia polegającego na dostawie tuszy i tonerów o wartości min. 9.000,00 PLN brutto wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub

- 2 zamówień polegających na dostawie tuszy i tonerów, jeśli suma wartości tych dwóch zamówień wynosi min. 9.000,00 PLN brutto wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane.

Dotyczy wszystkich części:

Wykazywane zamówienia winny być poparte dowodami określającymi, czy dostawy zostały wykonane należycie.

W przypadku wykazania dostaw rozliczanych w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający dokona przeliczenia ich wartości wg średniego kursu wymiany waluty ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dzień podany jako termin rozpoczęcia wykazanego zamówienia.

Kwalifikacja nastąpi na podstawie załącznika nr 5 i 6 do Formularza oferty.

W przypadku gdy Wykonawca ubiega się o udzielenie zamówienia dla więcej niż jednej części postępowania, wystarczające będzie wykazanie doświadczenia dla części o najwyższej wartości zrealizowanych dostaw.

Warunki realizacji umowy

Zgodnie ze wzorem umowy - Załącznikiem nr 2 do SWZ.

Branże CPV

 • 30125110-5 - Toner do drukarek laserowych/faksów
 • 30125120-8 - Toner do fotokopiarek

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry