Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Wykonanie dokumentacji technicznych dla obiektów hydrotechnicznych zwiększających zdolność retencyjną na terenie działalności Zarządu Zlewni Stalowa Wola II” „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Tartaczny poprzez odbudowę budowli piętrzącej oraz budowę zbiornika”

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Stalowej Woli

Zarząd Zlewni w Stalowej Woli

Jagiellońska 17
37-464 Stalowa Wola
tel.(15) 842 89 82
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  RZ.ZPI.4.2811.1.2.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  05.10.2022 16:00
 • Termin złożenia oferty
  17.10.2022 10:30

Opis przedmiotu zamówienia

 1. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z opracowaniem projektu technicznego, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiarem oraz kosztorysem dla obiektów budowlanych – jaz w km 6+600 obejmującej:
 • Projekt Techniczny
 • Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót
 • Przedmiar robót i Kosztorys Inwestorski
 • Niezbędne decyzje, opinie i uzgodnienia
 1. Przygotowanie materiałów do zgłoszenia robót budowlanych
 2. Opracowanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodno-prawnego na:
 • Piętrzenie wody i retencjonowanie wód wraz z instrukcją gospodarowania wodą – jaz w km 6+600

Zamawiający zastrzega, że wykonawca w terminie ok. 60 dni przed złożeniem do właściwego ministerstwa wniosku o wydanie pozwolenia wodno-prawnego winien złożyć do Zarządu Zlewni w Stalowej Woli projekt wniosku wraz z wymaganymi załącznikami celem zbadania wymogów formalnych i merytorycznych wniosku o wydanie pozwolenia wodno-prawnego.

(Szczegółowy zakres zamówienia określa Opis Przedmiotu Zamówienia „OPZ” załączony do ogłoszenia)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń (np. posiadanie koncesji, zezwolenia):

Przedmiot zamówienia powinien zostać opracowany przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje zawodowe i wykształcenie niezbędne do realizacji zamówienia. Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać:

•          Wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 zamówienia polegającego na opracowaniu dokumentacji remontowej dla budowli piętrzących lub projektu dla nowo budowanych budowli piętrzących

•          Wykonanie w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 zamówienia polegającego na opracowaniu dokumentacji remontowej dla budowli piętrzących lub projektu dla nowo budowanych budowli piętrzących

•          iż dysponuje lub przy realizacji zamówienia będzie dysponował osobą, którą skieruje do realizacji usługi będącej przedmiotem niniejszego postępowania, posiadającą kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do realizacji zamówienia, tj.:

-          min. 1 osobę posiadającą: uprawnienia bez ograniczeń do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo uprawnienia bez ograniczeń do projektowania obiektu budowlanego w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów

- Wykonawca przed przystąpieniem do przetargu powinien zapoznać się obiektem, jego parametrami oraz stanem technicznym celem prawidłowego oszacowania kosztów realizacji ww. zadania. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca przed przygotowaniem oferty także wyjaśnił ewentualne wątpliwości i utrudnienia związane z realizacją zamówienia w celu uniknięcia nieprawidłowego skalkulowania ceny lub pominięcia pewnych elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia.

Odbycie wizji lokalnej stanowi warunek zamówienia, odnoszący się do warunków postępowania. Wizja lokalna pozwoli Wykonawcy na zapoznanie się ze specyfiką przedmiotu zamówienia, w tym z uwarunkowaniami jego wykonania, np. topografią i ukształtowaniem przestrzeni, w której realizowane będzie zamówienie oraz cechami charakterystycznymi miejsca jego wykonywania. Wizja terenowa posłuży do pozyskiwania informacji o specyfice przedmiotu zamówienia, podczas której dokonywane są oględziny np. terenu przyszłej budowy lub miejsca wykonywania usługi dla zbadania okoliczności wykonania zamówienia.

Wizja w terenie winna być zorganizowana oraz odbyta przed dniem wyznaczonym na otwarcie ofert, na własny koszt Oferenta.

Z przeprowadzonej wizji w terenie winna zostać sporządzona dokumentacja fotograficzna terenu przedsięwzięcia oraz spisany protokół z oględzin podpisany przez reprezentantów Zamawiającego oraz Wykonawcy.

 

Branże CPV

 • 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego
 • 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 06.10.2022 11:31:08
 • Rafał Łagowski

 • dokonano korekty załącznika do formularza oferty - doświadczenie w zakresie wykonawstwa, w "Zapytaniu Ofertowym" dokonano uzupełnienia wymagań wskazanych w punkcie 6.
 • 06.10.2022 11:35:37
 • Rafał Łagowski

 • dokonano korekty opisu warunków udziału
 • 12.10.2022 08:45:03
 • Rafał Łagowski

 • Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na wydłużenie okresu doświadczenia jakim ma wykazać się Oferent do 10 lat.
 • 12.10.2022 10:50:04
 • Rafał Łagowski

 • poprawa zdolności technicznej i kwalifikacji zawodowych
 • 12.10.2022 10:50:49
 • Rafał Łagowski

 • poprawa zdolności technicznej i kwalifikacji zawodowych

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry