Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Wykonanie dokumentacji technicznych dla obiektów hydrotechnicznych zwiększających zdolność retencyjną na terenie działalności Zarządu Zlewni Stalowa Wola II” „Poprawa stosunków wodnych poprzez zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Wirowa poprzez odbudowę budowli”

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Stalowej Woli

Zarząd Zlewni w Stalowej Woli

Jagiellońska 17
37-464 Stalowa Wola
tel.(15) 842 89 82
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  RZ.ZPI.4.2811.3.2.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  05.10.2022 17:00
 • Termin złożenia oferty
  17.10.2022 10:30

Opis przedmiotu zamówienia

 1. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z opracowaniem projektu technicznego, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiarem oraz kosztorysem dla obiektów budowlanych – jaz w km 6+600 obejmującej:
 • Projekt Techniczny
 • Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót
 • Przedmiar robót i Kosztorys Inwestorski
 • Niezbędne decyzje, opinie i uzgodnienia
 1. Przygotowanie materiałów do zgłoszenia robót budowlanych
 2. Opracowanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodno-prawnego na:
 • Piętrzenie wody i retencjonowanie wód wraz z instrukcją gospodarowania wodą – jaz w km 6+600

Zamawiający zastrzega, że wykonawca w terminie ok. 60 dni przed złożeniem do właściwego ministerstwa wniosku o wydanie pozwolenia wodno-prawnego winien złożyć do Zarządu Zlewni w Stalowej Woli projekt wniosku wraz z wymaganymi załącznikami celem zbadania wymogów formalnych i merytorycznych wniosku o wydanie pozwolenia wodno-prawnego.

(Szczegółowy zakres zamówienia określa Opis Przedmiotu Zamówienia „OPZ” załączony do ogłoszenia)

 1. Opracowanie 5-letniej oceny stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa

Przedmiot zamówienia należy wykonać, zgodnie z ustawą Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz.U.2021 poz. 2233 z późn. zm.) oraz zgodnie z opracowaniem „Wytyczne wykonywania Badań, Pomiarów, Ocen stanu Technicznego oraz Ocen Stanu Bezpieczeństwa Budowli Piętrzących Wodę” – wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy – Warszawa 2020;

Z przeprowadzonej oceny stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa należy sporządzić opracowanie, które powinno określać faktyczny stan budowli, podłoża i otoczenia, ewentualne występowanie zjawisk niekorzystnych dla budowli i przyczyny ich występowania, prowadzenie niezbędnych obserwacji, badań, pomiarów i kontroli budowli.

Zawartość opracowania „Ocena stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa” musi być zgodna
z załącznikiem nr 6 „Wytycznych wykonywania Badań, Pomiarów, Ocen stanu Technicznego oraz Ocen Stanu Bezpieczeństwa Budowli Piętrzących Wodę” – wydanych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy – Warszawa 2020

 1. Opracowanie 5-letniej okresowej kontroli zgodnie z art. 62 ust.1 pkt.2 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.

 

Na podstawie przeprowadzonej oceny stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa, przedmiotowy obiekt należy poddać okresowej kontroli pięcioletniej polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia, kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów - zgodnie z art. 62 ust.1 pkt.2 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.2021 poz. 2351 z późn. zm.). Pod pojęciem kontroli należy rozumiec analizę niezbędnych pomiarów i badań zawartych w ocenie stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa. Kontrola stanu technicznego powinna być przeprowadzona na podstawie wszechstronnej znajomości budowli i jej zachowań w różnych warunkach eksploatacji, a więc na podstawie oględzin, przeglądów, kontroli, analizy i interpretacji wykonanych i zebranych pomiarów i obserwacji. Z przeprowadzonej kontroli należy sporządzić protokół kontroli pięcioletniej dla każdego obiektu oddzielnie,zgodnie ze wzorem zawartym w „Wytyczne wykonywania Badań, Pomiarów, Ocen stanu Technicznego oraz Ocen Stanu Bezpieczeństwa Budowli Piętrzących Wodę” – wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy – Warszawa 2020. Kontrola stanu technicznego powinna być wykonana w odniesieniu do przepisów obowiązujacych w czasie projektowania i budowy kontrolowanej budowli. Stan techniczny określa się na podstawie spełnienia wymogów zawartych w przepisach obowiązujących w czasie projektowania i budowy obiektu oraz w odniesieniu do wielkości zawartych w projekcie. Istotnym elementem kontroli stanu technicznego jest okreslenie przydatności do uzytkowania budowli hydrotechnicznej. Niespełnienie wymogów technicznych obowiązujących w czasie wykonywania kontroli, a nie w czasie budowy nie może spowodować automatycznego stwierdzenia złego stanu technicznego.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Przedmiot zamówienia powinien zostać opracowany przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje zawodowe i wykształcenie niezbędne do realizacji zamówienia. Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać:

•          Wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 zamówienia polegającego na opracowaniu dokumentacji remontowej dla budowli piętrzących lub projektu dla nowo budowanych budowli piętrzących

•          Wykonanie w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 zamówienia polegającego na opracowaniu dokumentacji remontowej dla budowli piętrzących lub projektu dla nowo budowanych budowli piętrzących

•          iż dysponuje lub przy realizacji zamówienia będzie dysponował osobą, którą skieruje do realizacji usługi będącej przedmiotem niniejszego postępowania, posiadającą kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do realizacji zamówienia, tj.:

-          min. 1 osobę posiadającą: uprawnienia bez ograniczeń do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo uprawnienia bez ograniczeń do projektowania obiektu budowlanego w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów

- Wykonawca przed przystąpieniem do przetargu powinien zapoznać się obiektem, jego parametrami oraz stanem technicznym celem prawidłowego oszacowania kosztów realizacji ww. zadania. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca przed przygotowaniem oferty także wyjaśnił ewentualne wątpliwości i utrudnienia związane z realizacją zamówienia w celu uniknięcia nieprawidłowego skalkulowania ceny lub pominięcia pewnych elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia.

Odbycie wizji lokalnej stanowi warunek zamówienia, odnoszący się do warunków postępowania. Wizja lokalna pozwoli Wykonawcy na zapoznanie się ze specyfiką przedmiotu zamówienia, w tym z uwarunkowaniami jego wykonania, np. topografią i ukształtowaniem przestrzeni, w której realizowane będzie zamówienie oraz cechami charakterystycznymi miejsca jego wykonywania. Wizja terenowa posłuży do pozyskiwania informacji o specyfice przedmiotu zamówienia, podczas której dokonywane są oględziny np. terenu przyszłej budowy lub miejsca wykonywania usługi dla zbadania okoliczności wykonania zamówienia.

Wizja w terenie winna być zorganizowana oraz odbyta przed dniem wyznaczonym na otwarcie ofert, na własny koszt Oferenta. Z przeprowadzonej wizji w terenie winna zostać sporządzona dokumentacja fotograficzna terenu przedsięwzięcia oraz spisany protokół z oględzin podpisany przez reprezentantów Zamawiającego oraz Wykonawcy.

Branże CPV

 • 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego
 • 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 06.10.2022 11:44:05
 • Rafał Łagowski

 • dokonano korekty załącznika do formularza oferty - doświadczenie w zakresie wykonawstwa, w "Zapytaniu Ofertowym" dokonano uzupełnienia wymagań wskazanych w punkcie 6.
 • 12.10.2022 08:43:50
 • Rafał Łagowski

 • Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na wydłużenie okresu doświadczenia jakim ma wykazać się Oferent do 10 lat.
 • 12.10.2022 10:43:13
 • Rafał Łagowski

 • poprawa zdolności technicznej i kwalifikacji zawodowych

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry