Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Wykonanie dokumentacji technicznych dla obiektów hydrotechnicznych zwiększających zdolność retencyjną na terenie działalności Zarządu Zlewni Stalowa Wola II” „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Żupawka - Dąbrówka poprzez odbudowę budowli”

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Stalowej Woli

Zarząd Zlewni w Stalowej Woli

Jagiellońska 17
37-464 Stalowa Wola
tel.(15) 842 89 82
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie unieważnione
 • Numer postępowania
  RZ.ZPI.4.2811.4.2.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  05.10.2022 17:00
 • Termin złożenia oferty
  21.10.2022 10:30

Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest:Opracowanie operatu wodnoprawnego na piętrzenie wody i retencjonowanie wód na jaziew km 6+140 rzeki Żupawka-Dąbrówka wraz z instrukcją gospodarowania wodą
 2. Powyższą dokumentację należy wykonać zgodnie z wymogami przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2233 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 sierpnia 2019r. w sprawie zakresu instrukcji gospodarowania wodą (Dz.U. z 2019r. poz. 1725),
  i innymi aktualnie obowiązującymi wytycznymi i aktami prawnymi;
 3. dokumentacja powinna posiadać oświadczenie projektantów i sprawdzających
  o zrzeczeniu praw autorskich do projektu na rzecz Zamawiającego.
 4. Podczas realizacji zamówienia w operacie wodno-prawnym należy ująć wartość ilości  retencjonowanych wód oraz obszar oddziaływania na grunty przy zamierzonych działaniach.

Przedmiot zamówienia powinien być opracowaniami wykonanymi  zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, na podstawie których możliwe będzie uzyskanie zezwolenia na realizację robót, min. zgodnie z:

 • Ustawa Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2233 z późn. zm.)
 • Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 916);
 • Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r.
  poz. 1973 z późn. zm.);
 • Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 2373 z dnia 2021.12.21 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 10 września 2019 r. w sprawie zakresu instrukcji gospodarowania wodą (Dz. U. z 2019 r. poz. 1725)
 • Katalog dobrych praktyk w zakresie robót hydrotechnicznych i prac utrzymaniowych wraz z ustaleniem zasad ich wdrażania, Kraków, kwiecień 2018 r.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

 1. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń (np. posiadanie koncesji, zezwolenia):

Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać:

•          Wykonanie w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 zamówienia polegającego na opracowaniu operatu wodno-prawnego związanego z piętrzeniem oraz retencjonowaniem wody z wykorzystaniem obiektów hydrotechnicznych, na podstawie których wydano decyzję o pozwoleniu wodno-prawnym.

•          Wykonanie w okresie ostatnich 10 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 zamówienia polegającego na opracowaniu operatu wodno-prawnego związanego z piętrzeniem oraz retencjonowaniem wody z wykorzystaniem obiektów hydrotechnicznych, na podstawie których wydano decyzję o pozwoleniu wodno-prawnym.

- Wykonawca przed przystąpieniem do przetargu powinien zapoznać się obiektem, jego parametrami oraz stanem technicznym celem prawidłowego oszacowania kosztów realizacji ww. zadania. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca przed przygotowaniem oferty także wyjaśnił ewentualne wątpliwości i utrudnienia związane z realizacją zamówienia w celu uniknięcia nieprawidłowego skalkulowania ceny lub pominięcia pewnych elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia.

Odbycie wizji lokalnej stanowi warunek zamówienia, odnoszący się do warunków postępowania. Wizja lokalna pozwoli Wykonawcy na zapoznanie się ze specyfiką przedmiotu zamówienia, w tym z uwarunkowaniami jego wykonania, np. topografią i ukształtowaniem przestrzeni, w której realizowane będzie zamówienie oraz cechami charakterystycznymi miejsca jego wykonywania. Wizja terenowa posłuży do pozyskiwania informacji o specyfice przedmiotu zamówienia, podczas której dokonywane są oględziny np. terenu przyszłej budowy lub miejsca wykonywania usługi dla zbadania okoliczności wykonania zamówienia.

Wizja w terenie winna być zorganizowana oraz odbyta przed dniem wyznaczonym na otwarcie ofert, na własny koszt Oferenta. Z przeprowadzonej wizji w terenie winna zostać sporządzona dokumentacja fotograficzna terenu przedsięwzięcia oraz spisany protokół z oględzin podpisany przez reprezentantów Zamawiającego oraz Wykonawcy.

 

Informacje dodatkowe

Zamawiający zaleca, aby Wykonawca przed przygotowaniem oferty także wyjaśnił ewentualne wątpliwości i utrudnienia związane z realizacją zamówienia w celu uniknięcia nieprawidłowego skalkulowania ceny lub pominięcia pewnych elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia.

Odbycie wizji lokalnej stanowi warunek zamówienia, odnoszący się do warunków postępowania. Wizja lokalna pozwoli Wykonawcy na zapoznanie się ze specyfiką przedmiotu zamówienia, w tym z uwarunkowaniami jego wykonania, np. topografią i ukształtowaniem przestrzeni, w której realizowane będzie zamówienie oraz cechami charakterystycznymi miejsca jego wykonywania.

Branże CPV

 • 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego
 • 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 06.10.2022 08:24:55
 • Rafał Łagowski

 • dodano informacje dodatkowe dotyczące wizji w terenie
 • 06.10.2022 08:26:55
 • Rafał Łagowski

 • edycja opisu
 • 06.10.2022 11:53:29
 • Rafał Łagowski

 • dokonano korekty załącznika do formularza oferty - doświadczenie w zakresie wykonawstwa, w "Zapytaniu Ofertowym" dokonano uzupełnienia wymagań wskazanych w punkcie 6.
 • 06.10.2022 11:56:23
 • Rafał Łagowski

 • dokonano korekty opisu warunków udziału
 • 12.10.2022 08:42:30
 • Rafał Łagowski

 • Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na wydłużenie okresu doświadczenia jakim ma wykazać się Oferent do 10 lat.
 • 12.10.2022 10:40:09
 • Rafał Łagowski

 • poprawa zdolności technicznej i kwalifikacji zawodowych
 • 14.10.2022 15:18:08
 • Rafał Łagowski

 • Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na 21.10.2022r
 • 17.10.2022 10:24:27
 • Rafał Łagowski

 • Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na 21.10.2022r

Informacja

Postępowanie unieważnione

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry