Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r14559,Swiadczenie-uslug-sprzetowych-i-specjalistycznych-zwiazanych-z-utrzymaniem-cieko.html
13.07.2024, 17:23

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Świadczenie usług sprzętowych i specjalistycznych związanych z utrzymaniem cieków i urządzeń wodnych na terenie Zarządu Zlewni w Krośnie cz. 2.

Przetarg nieograniczony
Postępowanie podzielone na części

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Krośnie

Zarząd Zlewni w Krośnie

Bieszczadzka 5
38-400 Krosno
tel.(13) 44 88 994
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  RZ.ROZ.2810.90.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  12.10.2022 11:00
 • Termin składania ofert
  07.11.2022 11:00
 • Termin otwarcia ofert
  07.11.2022 12:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Świadczenie usług sprzętowych i specjalistycznych związanych z utrzymaniem cieków i urządzeń wodnych na terenie Zarządu Zlewni w Krośnie cz. 2”, w podziale na 2 części:

Część 1: „Świadczenie usług sprzętowych i specjalistycznych związanych z utrzymaniem cieków i urządzeń wodnych na terenie Nadzoru Wodnego w Rzeszowie”,

Część 2: „Świadczenie usług sprzętowych i specjalistycznych związanych z utrzymaniem cieków i urządzeń wodnych na terenie działalności Nadzoru Wodnego Łańcut”,

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej dla części 1 i 2, na zasadach określonych w lit. a) - d):

a) Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać co najmniej wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej
2
zamówień polegających na usunięciu zatorów i usługach sprzętem specjalistycznym w obrębie koryt rzek lub potoków lub urządzeń wodnych.

b) Wykazywane zamówienia winny być poparte dowodami określającymi, czy usługi zostały wykonane należycie,

c) W przypadku wykazania zamówień rozliczanych w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający dokona przeliczenia ich wartości wg średniego kursu wymiany waluty ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dzień podany jako termin rozpoczęcia wykazanego zamówienia.

d) Kwalifikacja nastąpi na podstawie załączników nr 8, 9 do oferty.

W przypadku złożenia oferty wspólnej przez dwóch lub więcej wykonawców warunki określone w pkt. 7.3 powinny być spełnione przez wszystkie te podmioty łącznie. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na doświadczenie nabyte w ramach zamówienia zrealizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających sięo udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca wykazywał doświadczenie grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktyczniei konkretnie nie wykonywał danego zakresu czynności. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrócenia się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień w zakresie faktycznie i konkretnie zrealizowanego zakresu czynności oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków, czy wystawionych przez wykonawcę faktur.

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

Warunki realizacji umowy

Zgodnie ze wzorem umowy  - Załącznik nr 3 do SWZ

Branże CPV

 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej
 • 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

Części postępowania

 • Numer
 • Przedmiot
 • Kategoria
 • Status
 • Twój status
 • Akcja
 • 1
 • Świadczenie usług sprzętowych i specjalistycznych związanych z utrzymaniem cieków i urządzeń wodnych na terenie Nadzoru Wodnego w Rzeszowie.

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 2
 • Świadczenie usług sprzętowych i specjalistycznych związanych z utrzymaniem cieków i urządzeń wodnych na terenie działalności Nadzoru Wodnego Łańcut.

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.