Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r14721,Wycinka-drzew-na-terenie-dzialalnosci-Zarzadu-Zlewni-w-Krosnie-cz-2.html
16.07.2024, 10:50

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wycinka drzew na terenie działalności Zarządu Zlewni w Krośnie – cz. 2

Tryb podstawowy
Wycinka drzew na terenie Nadzoru Wodnego w Strzyżowie

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Krośnie

Zarząd Zlewni w Krośnie

Bieszczadzka 5
38-400 Krosno
tel.(13) 44 88 994
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  RZ.ROZ.2810.94.2022
 • Numer części
  1
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  25.10.2022 11:00
 • Termin składania ofert
  02.11.2022 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  02.11.2022 11:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: „Wycinka drzew na terenie działalności Zarządu Zlewni w Krośnie – cz. 2” w podziale na 2 części:
Część 1:    „Wycinka drzew na terenie Nadzoru Wodnego w Strzyżowie”,
Część 2:    „Wycinka  drzew na ciekach Sawa, Glemieniec, Mikośka, Grodziszczanka (Leszczynka) rzeka Wisłok”.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:

Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać przynajmniej: wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 zamówień polegających na wycince drzew.

Wykazywane zamówienia winny być poparte dowodami określającymi, czy roboty budowlane zostały wykonane należycie - kwalifikacja nastąpi na podstawie Załącznika nr 5 i 6 do Formularza oferty.

W przypadku złożenia oferty wspólnej przez dwóch lub więcej Wykonawców warunki określone w pkt 7.3 powinny być spełnione przez wszystkie te podmioty łącznie.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
w stosownych sytuacjach, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na doświadczenie nabyte w ramach zamówienia zrealizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca wykazywał doświadczenie grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał danego zakresu czynności. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrócenia się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień w zakresie faktycznie i konkretnie zrealizowanego zakresu czynności oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków, czy wystawionych przez wykonawcę faktur.

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

Branże CPV

 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej
 • 77211400-6 - Usługi wycinania drzew
 • 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.