Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dostawa odzieży i obuwia roboczego i ochronnego oraz środków ochrony indywidualnej pracownikom PGW WP z podziałem na 12 części

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Chlebowa 4/8
61-003 Poznań
tel.+48 61 856 77 95
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  PO.ROZ.2810.75.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  02.11.2022 10:00
 • Termin składania ofert
  29.11.2022 11:15
 • Termin otwarcia ofert
  29.11.2022 12:00

Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa odzieży i obuwia roboczego i ochronnego oraz środków ochrony indywidualnej pracownikom PGW WP z podziałem na 12 części. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy odzieży i obuwia roboczego i ochronnego oraz środków ochrony indywidualnej  pracownikom PGW WP. Dostawy będące przedmiotem zamówienia winny być realizowane zgodnie z zasadami  i warunkami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia (zwane dalej OPZ) oraz postanowieniami umowy – dla danej części zamówienia.

Zamówienie zostało podzielone na 12 części, gdzie każda część stanowi oddzielny przedmiot zamówienia. Szczegóły w treści SWZ.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich  3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał (a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych) co najmniej trzy dostawy:

     -o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 PLN brutto każda (dostawa) dla części 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 11  zamówienia,

oraz

-o wartości nie mniejszej niż 25.000,00 PLN brutto każda (dostawa) dla części 10 i 12 zamówienia.

Szczegóły w SWZ

Warunki realizacji umowy

 1. Umowa dla danej części zamówienia zostanie zawarta według Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik do SWZ.
 2. Wykonawca akceptuje treść Wzoru umowy (odpowiednio dla danej części zamówienia) na wykonanie przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik do SWZ, oświadczeniem zawartym w treści Formularza oferty. Postanowienia umowy ustalone we Wzorze nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień Wzoru umowy stanowi jeden z wymogów ważności oferty.
 3. Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych we wzorze umowy.
 4. Szczegóły w SWZ.

Informacje dodatkowe

Powiadomienia o nowych wiadomościach oraz komunikatach Zamawiającego przesłanych za pośrednictwem Platformy Zakupowej będą automatycznie wysyłane na adres email podany na Platformie Zakupowej.
W zależności od skrzynki pocztowej wiadomość może trafić do folderu spam.

(Termin wykonania zamówienia wynosi (dla wszystkich części zamówienia): od podpisania umowy jednak realizacja umowy nie wcześniej niż po 01.01.2023r. do dnia 31.12.2023 lub wyczerpania limitu  środków finansowych).

Szczególy w SWZ.

Branże CPV

 • 18100000-0 - Odzież branżowa, specjalna odzież robocza i dodatki
 • 18141000-9 - Rękawice robocze
 • 18444000-3 - Ochronne nakrycia głowy
 • 18812200-6 - Buty gumowe
 • 18830000-6 - Obuwie ochronne

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry