Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zabudowa wyrwy w km 32+000 rz. Widawy

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Zarząd Zlewni we Wrocławiu

Zarząd Zlewni we Wrocławiu

T. Kościuszki 29E
50-011 Wrocław
tel.(71) 747 93 94
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  WR.ROZ.2811.552.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  27.10.2022 11:00
 • Termin złożenia oferty
  04.11.2022 11:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zabudowa wyrwy oraz usunięcie zatoru z prawego brzegu rzeki Widawy.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykonawca musi wykazać, że

 1. wykonał w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 roboty takiego samego rodzaju, jak roboty objęte przedmiotem zamówienia, polegające na zabudowie wyrw w korytach cieków, kanałów lub rowów, naprawie lub budowie wałów przeciwpowodziowych lub innych nasypów ziemnych, regulacji cieków, kanałów itp.

Informacje dodatkowe

 1. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia
  w zakresie dokumentów i oświadczeń (np. posiadanie koncesji, zezwolenia):
  1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania.
  2. Zgodnie z USTAWĄ z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 15 kwietnia 2022 r.

Poz. 835 - Art. 7. 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych wyklucza się:


1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionegow wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej  o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3, przedmiotowej ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3, przedmiotowej ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o  rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych  w rozporządzeniu 765/2006 i  rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka,  o którym mowa w art. 1 pkt 3, przedmiotowej ustawy.

Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych
w ust. 1., powyżej".

W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę powyższego warunku Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty:

Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczenia bezpośrednio wynikającemu z przepisów Artykułu 5k Rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Załącznik nr 4)

Branże CPV

 • 45246000-3 - Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry