Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r14809,Uslugi-zwiazane-z-koszeniem-i-wykaszaniem-brzegow-rzek-ciekow-i-kanalow-na-teren.html
2023-10-05, 05:23

Informacja

Postępowanie uruchomione w trybie ograniczonym. Wymaga zaproszenia od zamawiającego i zalogowania się.

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Usługi związane z koszeniem i wykaszaniem brzegów rzek, cieków i kanałów na terenie działalności Zarządu Zlewni w Krośnie - cz. 6” - Część 2: „Utrzymanie potoku Grabówka (Niebocki Potok) w km 0+000-8+935”

Zamówienie z wolnej ręki

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Krośnie

Zarząd Zlewni w Krośnie

Bieszczadzka 5
38-400 Krosno
tel.(13) 44 88 994
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie unieważnione
 • Numer postępowania
  RZ.ROZ.2810.96.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  28.10.2022 16:00
 • Termin oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu
  04.11.2022 09:00
 • Rozpoczęcie negocjacji
  04.11.2022 11:00
 • Zakończenie negocjacji
  02.01.2023 11:48

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia są: Usługi związane z koszeniem i wykaszaniem brzegów rzek, cieków i kanałów na terenie działalności Zarządu Zlewni w Krośnie - cz. 6” - Część 2: „Utrzymanie potoku Grabówka (Niebocki Potok) w km 0+000-8+935"

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:

Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności
technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać przynajmniej:

wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 zamówień polegających na koszeniu roślinności w obrębie koryt rzek lub potoków lub urządzeń wodnych.

Wykazywane zamówienia winny być poparte dowodami określającymi, czy usługi zostały wykonane należycie.

Warunki realizacji umowy

Zgodnie z wzorem umowy stanowiącym załączniki nr 7 do Zaproszenie do negocjacji.

Branże CPV

 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej
 • 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

Informacja

Postępowanie unieważnione: Unieważnienie postępowania.

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.