Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Postępowanie uruchomione w trybie ograniczonym. Wymaga zaproszenia od zamawiającego i zalogowania się.

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Utrzymanie wałów p. powodziowych potoku Nowa Rudzinka: prawy w km 0+000-2+381 i lewy w km 0+000-3+050, potoku Hrabeń: prawy w km 0+000-0+500– etap II”

Zamówienie z wolnej ręki

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Krośnie

Zarząd Zlewni w Krośnie

Bieszczadzka 5
38-400 Krosno
tel.(13) 44 88 994
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  RZ.ROZ.2810.99.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  28.10.2022 16:00
 • Termin oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu
  04.11.2022 09:00
 • Rozpoczęcie negocjacji
  04.11.2022 12:00
 • Zakończenie negocjacji
  02.01.2023 11:59

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: „Utrzymanie wałów p. powodziowych potoku Nowa Rudzinka: prawy w km 0+000-2+381 i lewy w km 0+000-3+050, potoku Hrabeń: prawy w km 0+000-0+500 – etap II”

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:

Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności
technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać przynajmniej:

wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 zamówień polegających na koszeniu roślinności w obrębie koryt rzek lub potoków lub urządzeń wodnych.

Wykazywane zamówienia winny być poparte dowodami określającymi, czy usługi zostały wykonane należycie.

Warunki realizacji umowy

Zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załączniki nr 7 do Zaproszenie do negocjacji.

Branże CPV

 • 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Dydni z/s w Niebocku

brak 111
36-207 Niebocko

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry