Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Pomiary elektryczne wraz z przeglądami elektrycznymi w obiektach hydrotechnicznych administrowanych przez Zarząd Zlewni w Poznaniu

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Poznaniu

Zarząd Zlewni w Poznaniu

Szewska 1
61-760 Poznań
tel.600 431 062
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  PO.ROZ.281.745.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  03.11.2022 13:00
 • Termin złożenia oferty
  10.11.2022 09:00

Opis przedmiotu zamówienia

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany w zakresie instalacji nn-0,4 kV do wykonania przeglądu instalacji elektrycznej wraz z wykonaniem pomiarów w zakresie ochrony przeciwporażeniowej, oporności izolacji oraz pomiarów uziemień roboczych i odgromowych na obiektach, a w szczególności do:

 • oczyszczenia wnętrz szaf i rozdzielnic,
 • sprawdzenia stanu urządzeń
 • dokręcenia połączeń elektrycznych i aparatów w tablicach i szafach rozdzielczych,
 • badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,
 • pomiaru rezystancji izolacji instalacji elektrycznej,
 • badania działania urządzeń różnicowo – prądowych,
 • pomiaru rezystancji uziomów roboczych i odgromowych,
 • sprawdzenia ciągłości przewodów ochronnych,
 • sporządzenia protokołów pomiarowych z przeprowadzonych badań.

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany w zakresie przewoźnego agregatu prądotwórczego do przeglądu serwisowego, a w szczególności do:

 • kontroli ogólnej stanu zespołu prądotwórczego,
 • wymiany oleju oraz filtrów oleju,
 • wymiany filtrów paliwa i powietrza,
 • kontroli płynu chłodzącego,
 • oczyszczenia styków połączeń,
 • kontroli i testów układów sterowniczych,
 • kontroli pojemności baterii akumulatorów,
 • pomiaru rezystancji izolacji generatora,
 • sporządzenia protokołu z przeprowadzonego przeglądu serwisowego,
 • sporządzenia protokołów pomiarowych z przeprowadzonych badań.

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany w zakresie stacji średniego napięcia oraz linii zasilających do wykonania oględzin, przeglądu urządzeń i pomiarów elektrycznych a w szczególności do:

 • oczyszczenia izolatorów, aparatów, urządzeń celek rozdzielczych i komór transformatorowych,
 • sprawdzenia stanu izolatorów, aparatów i urządzeń,
 • dokręcenia połączeń śrubowych na szynach i urządzeniach,
 • pomiaru rezystancji uziemień roboczych stacji,
 • sprawdzenia stanu transformatorów, poziomu oleju i ewentualnych wycieków,
 • pomiaru rezystancji uzwojeń i izolacji transformatorów,
 • badania oleju transformatorowego w przypadku wynikającym z niewłaściwych wyników pomiarów transformatorów lub ubytków oleju,
 • regulacji napędów łączników,
 • pomiaru rezystancji obwodów głównych aparatów,
 • pomiaru rezystancji izolacji aparatów,
 • sporządzenia protokołów pomiarowych z przeprowadzonych badań,
 • oględzin linii napowietrznych pod względem stanu konstrukcji wsporczych, słupów, osprzętu, uziemień,
 • sprawdzenia zachowania prawidłowej odległości przewodów linii napowietrznych od ziemi, zarośli, gałęzi drzew,
 • sprawdzenia stanu połączeń linii kablowych,
 • sporządzenia protokołów z przeprowadzonych oględzin.

 

Informacje dodatkowe

Kontakt do uzgodnień terminów wejść na poszczególne obiekty dla celów wizji terenowych oraz wykonywania prac pomiarowych następuje poprzez Kierowników Nadzorów Wodnych:

 • Nadzór Wodny w Szamotułach, Pan Marek Francuzik – 515 056 443,
 • Nadzór Wodny w Poznaniu, Pan Tomasz Musielski – 602 117 665,
 • Nadzór Wodny w  Śremie, Pani Agnieszka Kowalczyk – 693 432 909,
 • Nadzór Wodny w Obornikach, Pan Marek Szuta – 606 774 146,
 • Nadzór Wodny w Gostyniu, Pani Agnieszka Zielińska – 501 585 500,
 • Nadzór Wodny w Kościanie, Pan Marcin Waligóra - 691 999 414.

Badania stacji elektroenergetycznych wiążą się z wcześniejszym ustaleniem z kierownictwem nadzorów wodnych planowanych terminów wyłączenia stacji energetycznych i zgłoszeń do Operatorów Systemów Dystrybucyjnych.

 

Po zakończeniu wszystkich prac, należy zbiorczo opracować dokument zawierający listę zauważonych usterek do usunięcia oraz wnioski remontowe lub modernizacyjne dla wszystkich przebadanych obiektów. Opracowanie wraz z protokołami pomiarowymi i dokumentacją fotograficzną należy przygotować w formie elektronicznej oraz papierowej w dwóch egzemplarzach.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i opisem przedmiotu zamówienia. W czasie badań i pomiarów elektrycznych należy stosować niezbędne techniczne i organizacyjne środki ochrony zabezpieczające przed niebezpieczeństwem dla osób i mienia. Badania powinny być organizowane i wykonywane według sprawdzonych i bezpiecznych metod pomiarowych, zgodnie z wymaganiami norm i  przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

TERMIN REALIZACJI ROBÓT: 15 grudnia 2022 roku

 

 

Branże CPV

 • 71314100-3 - Usługi elektryczne
 • 71355000-1 - Usługi pomiarowe
 • 71355200-3 - Wykonywanie badań

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry