Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Naprawa rurociągów tłocznych – pompownie Zator i Bobrek”

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.126284252
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2810.203.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  04.11.2022 14:00
 • Termin składania ofert
  21.11.2022 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  21.11.2022 11:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest naprawa rurociągów tłocznych zespołów pompowych 50P17 na pompowniach Zator i Bobrek

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

a.  Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną w zakresie  remontu lub wymiany rurociągów tłocznych na obiektach hydrotechnicznych (potwierdzone dowodami określającymi, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazującymi, czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone) o wartości co najmniej 60 000,00 zł brutto.

b. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skieruje do jego realizacji w charakterze kierownika budowy osobę lub osoby posiadające kwalifikacje konieczne do realizacji zamówienia w rozumieniu ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z póź. zm.), to jest osobę lub osoby posiadającą/ce uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i która jest członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Warunki realizacji umowy

Określa wzór umowy - załącznik nr 2 do SWZ

Branże CPV

 • 45232152-2 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 25.11.2022 12:01:22
 • Krzysztof Madej

 • Zamawiający zwiększa środki finansowe przeznaczone na realizację zamówienia.
 • 25.11.2022 12:03:46
 • Krzysztof Madej

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

Przedsiębiorstwo Inżynieryjne PEKUM Sp. z o.o.

Grzegórzecka 67c /141A
31-559 Kraków

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry