Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r14887,Uslugi-zwiazane-z-wycinka-drzew-na-terenie-ZZ-Pila.html
22.05.2024, 20:35

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Usługi związane z wycinką drzew na terenie ZZ Piła

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy

Al. Adama Mickiewicza 15
85-071 Bydgoszcz
tel.67/2123244
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  BD.ROZ.2810.47.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  08.11.2022 15:00
 • Termin składania ofert
  16.11.2022 11:00
 • Termin otwarcia ofert
  16.11.2022 11:30

Opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie składa się z 9  części.

Część  Nazwa obiektu

Część 1 Obiekt Drawsko

Część 2 Obiekt Drezdenko

Część 3 Obiekt Piła

Część 4 Obiekt Piła I

Część 5 Obiekt Szczecinek

Część 6 Obiekt Szczecinek I

Część 7 Obiekt Trzcianka

Część 8 Obiekt Wałcz

Część 9 Obiekt Wieleń

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że osoba skierowana przez wykonawcę
do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialna za świadczenie usług, posiada stosowne uprawnienia w zakresie: pilarz-drwal, operator pilarki i/lub pilarz-alpinista zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki  leśnej (Dz.U.nr 161, poz. 1141) oraz przedstawi stosowne uprawnienia w powyższym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
o sumie gwarancyjnej  na:

Część 1Obiekt Drawsko 20000,00zł

Część 2Obiekt Drezdenko 20000,00zł

Część 3Obiekt Piła 30000,00zł

Część 4Obiekt Piła I 20000,00zł

Część 5Obiekt Szczecinek 100000,00zł

Część 6Obiekt Szczecinek I 100000,00zł

Część 7Obiekt Trzcianka 50000,00zł

Część 8Obiekt Wałcz 40000,00zł

Część 9Obiekt Wieleń 20000,00zł

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

1.Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że  w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwie usługi w zakresie wycinki drzew, z których jedna usługa odpowiada co najmniej wartościom podanym poniżej:

Część 1Obiekt Drawsko 900,00zł

Część 2Obiekt Drezdenko 600,00zł

Część 3Obiekt Piła 1 400,00zł

Część 4Obiekt Piła I 700,00zł

Część 5 Obiekt Szczecinek 7 600,00zł

Część 6 Obiekt Szczecinek I 5 800,00zł

Część 7 Obiekt Trzcianka 2 800,00 zł

Część 8 Obiekt Wałcz 2 100,00 zł

Część 9 Obiekt Wieleń 700,00 zł   oraz wykonał te usługi w sposób należyty.

2 Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje osobami (co najmniej
1 osoba
) skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, posiadającymi uprawnienia do wykonywania czynności w zakresie przedmiotu zamówienia (m.in. pilarz-drwal, operator pilarki i/lub pilarz-alpinista) oraz wykaże,
że pracownicy są przeszkoleni w zakresie BHP i PPOŻ obejmującym tego typu prace.

Warunki realizacji umowy

Warunki realizacji umowy zostały określone we wzorze umowy będącym załącznikiem do SWZ.

Branże CPV

 • 77211400-6 - Usługi wycinania drzew

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 16.11.2022 14:49:52
 • Izolda Maciejewicz

 • Zamieszczono informacje z otwarcia ofert
 • 29.11.2022 15:20:15
 • Tomasz Skowroński

 • Zamieszczono zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

Usługi Ogrodnicze Elitelas Sp. z o.o

Durdy 141 141
39-450 Durdy

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.