Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Remont śluzy małej – stopień wodny Krępa. Etap V”

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach

Sienkiewicza 2
44-100 Gliwice
tel.32 2316431 wew. 15
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  GL.ROZ.2810.107.2022.EWK
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  04.11.2022 16:00
 • Termin składania ofert
  21.11.2022 11:00
 • Termin otwarcia ofert
  21.11.2022 12:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem  zamówienia  jest wykonanie piątego etapu remontu śluzy małej  Krępa. Śluza  wchodzi w skład  stopnia  wodnego Krępa  i  zlokalizowana  jest na  lewym  brzegu  Odry  w m. Rozwadza.  Przedmiotem opracowania jest wykonanie remontu małej śluzy na stopniu wodnym Krępa. Roboty remontowe obejmują swym zakresem:

   Prace przygotowawcze i rozbiórkowe.             

 • Usunięcie rumowiska z obszaru bezpośrednio przylegającego do zamknięć szandorowych od strony komory śluzy w obrębie głowy górnej,
 • Demontaż zamknięcia szandorowego na głowie górnej, w cenie należy uwzględnić dostarczenie zamknięć we wskazane miejsce na stopniu Krępa,
 • Montaż zamknięcia szandorowego na głowie dolnej, w cenie należy uwzględnić dostarczenie niezbędnych materiałów, przygotowanie warsztatowe pali skrzynkowych z grodzic GU16-400 o długości ok. 16 m, złożonych na terenie stopnia Krępa, z przeznaczeniem na wykonanie zamknięcia remontowego,
 • Zakup dostawa i montaż konstrukcji stalowej do zaślepienia kanału obiegowego 0,3 Mg
 • Wykonanie uszczelnienia zamknięcia remontowego z pali GU16 – 400 przy pomocy geowłókniny oraz tarcicy w ilości 0,21 m3, do wykonania prac przewidzieć użycie zespołu nurkowego z użyciem sprzętu pływającego,
 • Wykonanie nasypu z piasku przy uszczelnieniu zamknięcia remontowego z użyciem sprzętu pływającego
 • Montaż pomp z użyciem zestawu pływającego i spompowanie wody z komory śluzy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: Załącznik nr 1 do SWZ - Dokumentacja Techniczna zawierająca : (opis przedmiotu zamówienia wraz z dokumentacją fotograficzną, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót (STWiOR) i Decyzję nr 206/2016 z dnia 3 czerwca 2016 r. Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego nakazującego obowiązek usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości z zakresu utrzymania obiektu) oraz Przedmiar Robót stanowiący Załącznik Nr 11 do SWZ.

 

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Określenie warunku:

Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Określenie warunku:

Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał się posiadaniem określonej zdolności kredytowej lub środków finansowych umożliwiających realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości.

Wykonawca powinien posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową do realizacji przedmiotowego zamówienia w wysokości nie mniejszej niż 200.000,00zł

 

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

1. Posiadanie wiedzy i doświadczenia

Określenie warunku:

Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał się posiadaniem doświadczenia umożliwiającego realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości.

Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie zrealizował co najmniej:

- jedną robotę budowlaną o wartości brutto minimum 300 000,00 zł, której przedmiotem zamówienia było wykonanie robót budowlanych, których zakres obejmował budowę, przebudowę lub remont budowli hydrotechnicznej np. śluz, jazów, przepompowni na rzekach lub kanałach.

lub

- 2 roboty budowlane o wartości brutto minimum 150 000,00 zł każda, której przedmiotem zamówienia było wykonanie robót budowlanych, których zakres obejmował budowę, przebudowę lub remont budowli hydrotechnicznej np. śluz, jazów, przepompowni na rzekach lub kanałach.

Zadania muszą być zakończone i potwierdzone protokołem odbioru końcowego.

Jako wykonanie robót należy rozumieć wykonanie i zakończenie robót potwierdzone świadectwem przejęcia lub protokołem odbioru końcowego robót.

Uwaga: Wykonawca wskaże wykonane roboty budowlane wraz z podaniem ich zakresu, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały one wykonane, z załączeniem dowodów określających czy roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.

Uwaga: W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnienie warunków dotyczących zdolności technicznej i zawodowej wykazuje jeden z nich.

2.  Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Określenie warunku:

Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał się dysponowaniem osobami zdolnymi do realizacji przedmiotowego zamówienia (osobami, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia), posiadającymi odpowiednie doświadczenie oraz kwalifikacje zawodowe umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości. W tym:

 

 1. Kierownik budowy

Minimalna liczba osób

1 (jedna osoba)

Wykształcenie:

Techniczne

Uprawnienia:

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, udzielone w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej lub w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub inne wydane wg wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do kierowania robotami w branży inżynieryjnej hydrotechnicznej bez ograniczeń potwierdzone stosownymi decyzjami, o których mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. z dnia 2 grudnia 2021r.. Dz. U. z 2021 poz. 2351 z późn. zm.), i w trybie przepisów Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r., poz. 65)  wraz z aktualnym zaświadczeniem  o przynależności do PIIB i wymaganym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej.

Doświadczenie

minimum 3-letni staż pracy w kierowaniu robotami budowlanymi (licząc od daty uzyskania uprawnień) w tym min. roczne doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi na obiektach hydrotechnicznych.

Osoba ta w okresie wykazywanego doświadczenia zawodowego musi posiadać uprawnienia, o których mowa powyżej.

Wszystkie osoby będące obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskiej, które Wykonawca wskaże do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia i od których wymagane są uprawnienia budowlane, winny posiadać decyzje w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w rzeczypospolitej Polskiej funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia zgodnie z Ustawą z 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w krajach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2272 ze zm.) lub ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. Nr 63, poz. 394 z 2013 r. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 1004), dopuszcza się również kwalifikacje równoważne do przedstawionych powyżej zdobyte w innych państwach na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo Budowlane w związku z przepisami ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117 ze zm.).

Wskazane w pkt 7.2.4.2 SWZ osoby powinny biegle posługiwać się językiem polskim. W przypadku, gdy wskazane osoby nie wykazują się biegłą znajomością języka polskiego Wykonawca jest zobowiązany zapewnić na własny koszt tłumacza, na cały okres realizacji przedmiotu umowy.

Wymóg dysponowania osobami wskazanymi w pkt 7.2.4.2 SWZ powinien być traktowany przez Wykonawcę jako minimalne wymaganie Zamawiającego dla wykazania spełniania przez niego warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności zawodowej.

Wynagrodzenie pozostałych osób zatrudnionych przez Wykonawcę  w celu realizacji zamówienia należy uwzględnić w cenie oferty.

Informacje dodatkowe

W celu dokonania właściwej wyceny, zaleca się, przed przygotowaniem i złożeniem oferty dokonanie wizji terenowej przedmiotu zamówienia na następujących zasadach:

 

 1. udział w wizji lokalnej nie jest obowiązkowy i jej odbycie nie jest warunkiem złożenia oferty, każdy z wykonawców chcący wziąć udział w wizji lokalnej zobowiązany jest do uprzedniego poinformowania Zamawiającego o chęci uczestniczenia w wizji lokalnej telefonicznie do przedstawiciela Zamawiającego,
  tj. Panią Joanną Kwiecień-Krawczyk pod nr tel.:
  48 (77) 407 47 01  ustalając datę
  i godzinę przybycia w terminie od  07.11.2022r. do 10.11.2022r.
 2. Zamawiający nie będzie udzielał żadnych wyjaśnień dotyczących zamówienia podczas wizji lokalnej. Wszelkie pojawiające się w trakcie wizji lokalnej pytania i wnioski wykonawców winny zostać przesłane w formie elektronicznej do Zamawiającego za pośrednictwem Platformy Zakupowej – zwanej dalej „Platformą” – pod adresem: http://www.przetargi.wody.gov.pl/ w trybie określonym w ustawie Pzp.
 3. Wykonawcy uczestniczą w wizji lokalnej na swój koszt,
 4. Zamawiający nie zapewnia ubezpieczenia przedstawicieli Wykonawców od jakichkolwiek wypadków czy szkód poniesionych przez Wykonawcę w związku z prowadzoną wizją lokalną,
 5. przedstawiciele Wykonawcy nie mają prawa bez uzgodnienia z Zamawiającym do podejmowania w trakcie wizji lokalnej jakichkolwiek działań i czynności na terenie objętym wizją lokalną.
 6. W trakcie wizji lokalnej zostanie spisana notatka służbowa przez przedstawiciela Zamawiającego, w której zostaną odnotowane: dane uczestników oraz data przeprowadzenia wizji lokalnej.

Branże CPV

 • 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 25.11.2022 15:57:07
 • Elżbieta Witkowska-Kwitek

 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne "POM" Sp. z o.o.

Prudnicka 30
47-300 Krapkowice

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry