Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Interwencyjna wycinka drzew na terenie Zarządu Zlewni w Warszawie” z podziałem na 2 części: Część 1: „Wycinka drzew na terenie NW w Warszawie”, Część 2: „Wycinka drzew na terenie NW w Piasecznie”

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Warszawie

Zarząd Zlewni w Warszawie

Elektronowa 2
03-219 Warszawa
tel.221123896 Ewelina Jurczuk
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  WA.ROZ.2810.118.2022/ZZW
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  08.11.2022 11:00
 • Termin składania ofert
  16.11.2022 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  16.11.2022 11:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie prac w ramach zadania: „Interwencyjna wycinka drzew na terenie ZZ w Warszawie" z podziałem na 2 części:

Część 1: „Wycinka drzew na terenie NW w Warszawie”, będąca interwencyjną wycinką oraz wykonaniem cięć pielęgnacyjnych drzew na Kanale Henrykowskim, Kanale Żerańskim, Kanale nr 19 oraz Potoku Służewieckim  (Dzielnice Białołęka, Targówek i Mokotów m.st. Warszawy).

Część 2: „Wycinka drzew na terenie  NW w Piasecznie”

Szczegółowe zakresy prac są określone indywidualnie dla każdej części przedmiotu zamówienia w „Formularzach wyceny ofertowej” (w formie przedmiaru robót), które wraz ze szczegółowymi opisami przedmiotu zamówienia, kompletem map lokalizacyjnych, decyzjami administracyjnymi stanowią Załącznik nr 4 do SWZ.

Zaleca się, aby Wykonawcy zamierzający złożyć ofertę w niniejszym postępowaniu, zapoznali się z warunkami terenowymi realizacji przedsięwzięcia. Wszystkie koszty związane z przeprowadzeniem wizji lokalnej ponosi Wykonawca.

Warunki realizacji umowy

Umowa zostanie zawarta, zgodnie ze Wzorem umowy, stanowiącym Załącznik Nr 3 do SWZ.

Informacje dodatkowe

Wykonawca składa jedną ofertę wraz z wymaganymi załącznikami, a wolę przystąpienia do określonych części wyraża w pliku Formularza ofertowego – Załącznik nr 1 do SWZ.

informacje dotyczące zamówienia zostały zawarte w dokumentach zamówienia: Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej: SWZ) i załącznikach do SWZ oraz w ogłoszeniu o zamówieniu.

 1. Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy Pzp, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w formie elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej.
 2. Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia składane razem z ofertą należy złożyć za pośrednictwem Platformy zakupowej.
 3. Celem złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, Wykonawca korzysta z opcji „Zgłoś udział w postępowaniu”, a następnie wypełnia wszystkie wymagane pola, zaznacza właściwe opcje oraz załącza pliki, w szczególności pliki Formularza oferty, formularza wyceny ofertowej, oświadczeń, dokumentów.
  Załączane pliki (każdy osobno) muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym, z zastrzeżeniem pkt 9.20 SWZ.
 4. Zamawiający zaleca, aby poszczególne pliki były opatrywane nazwą umożliwiającą ich identyfikację, np.: „Oferta”, "Formularz wyceny ofertowej” „Oświadczenie” itd.
 5. W przypadku zastrzegania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca jest zobowiązany  przekazać je w wydzielonym pliku i oznaczyć je podczas składania oferty w Platformie opcją „Tajemnica przedsiębiorstwa”.
 6. Celem złożenia oferty Wykonawca zobowiązany jest pobrać plik zawierający wszystkie pliki składające się na ofertę, zapisać go na dysku. Następnie uruchomić program do podpisu elektronicznego, podpisać zapisany plik generując plik z rozszerzeniem .xades. Plik ten następnie należy wysłać na Platformę. Złożenie podpisanej oferty odbywa się po użyciu opcji „Podpisz ofertę”.
 7. Szczegółowy sposób złożenia i podpisania oferty zawiera Instrukcja obsługi dla Wykonawców, dostępna na Platformie: https://przetargi.wody.gov.pl/wp/instrukcja-dla-wykonawc/4147,Instrukcja-dla-Wykonawcow-dla-Platformy-Zakupowej.html  (aktualizacja 09.03.2022 r.) oraz SWZ.
 8. Sposób komunikacji między uczestnikami postępowania o udzielenie zamówienia zawiera pkt 3  SWZ „SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ STRON”, sposób składania ofert  zawiera pkt 9 SWZ „PRZYGOTOWANIE OFERTY ORAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW – WYMOGI FORMALNE” i pkt 14 SWZ „MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT”.

Branże CPV

 • 77211400-6 - Usługi wycinania drzew
 • 90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry