Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Odnowienie elewacji budynku głównego – Śluza Kłodnica”

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach

Sienkiewicza 2
44-100 Gliwice
tel.32 2316431 wew. 15
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  GL.ROZ.2810.109.2022.EWK
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  08.11.2022 13:00
 • Termin składania ofert
  24.11.2022 11:00
 • Termin otwarcia ofert
  24.11.2022 12:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty na zadaniu pn.: „Odnowienie elewacji budynku głównego – Śluza Kłodnica.” Przedmiot zamówienia stanowią roboty polegające na piaskowaniu elewacji budynku głównego Śluzy Kłodnica.

Zakres czynności obejmuje m.in.:

 • Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni konstrukcji betonowych;
 • Malowanie farbą emulsyjną powierzchni konstrukcji betonowych, wykonanie powłoki ochronnej zgodnie z przyjętym systemem zabezpieczeń;
 • Odbudowa brakujących fug elewacji kamiennej;
 • Wykonanie rusztowania dla prac naprawczych.

Zakres prac należy wykonać z należytą starannością zgodnie z przedmiarem robót, regulaminem realizacji zadania utrzymaniowego, zaleceniami nadzoru inwestorskiego, obowiązującymi normami oraz sztuką budowlaną.

Szczegółowy zakres i rodzaj prac przewidzianych do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części określa przedmiar robót.

Zamawiający zaleca zatrudnienie kierownika budowy [zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego] do nadzoru nad robotami, rusztowanie do prowadzenia prac winno być wykonane przez uprawnionych montażystów i odebrane przez odpowiednie osoby.

Wykonawca we własnym zakresie zapewnia wszelki sprzęt i materiały potrzebne do wykonania przedmiotowego zadania.

Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego na roboty objęte przedmiotem umowy wynosi: 36 miesięcy od daty odbioru końcowego bez uwag.

2.  Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w Załączniku nr 6 do SWZ  - Wzór Umowy.

3.   Roboty należy realizować na podstawie:

 1. Wymogów SWZ wraz ze Wzorem Umowy.
 2. Opisu Przedmiotu Zamówienia stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ.
 3. Zasad wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i obowiązujących aktualnie przepisów prawa.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

posiadanie wiedzy i doświadczenia

Określenie warunku:

Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał się posiadaniem doświadczenia umożliwiającego realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości.

Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie zrealizował co najmniej:

- jedną robotę polegającą na czyszczeniu elewacji budowli hydrotechnicznych lub budynków o wartości minimum 150 000,00 zł brutto.

Zadania muszą być zakończone i potwierdzone protokołem odbioru końcowego.

Jako wykonanie robót należy rozumieć wykonanie i zakończenie robót potwierdzone świadectwem przejęcia lub protokołem odbioru końcowego robót.

Uwaga: Wykonawca wskaże wykonane roboty budowlane wraz z podaniem ich zakresu, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały one wykonane, z załączeniem dowodów określających czy roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.

Uwaga: W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnienie warunków dotyczących zdolności technicznej i zawodowej wykazuje jeden z nich.

Warunki realizacji umowy

Warunki realizacji umowy zostały określone we Wzorze Umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ.

1 W przypadku, gdy oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, w której m. in. Zostanie określony pełnomocnik  uprawniony do kontaktów z Zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów  związanych z płatnościami.

  1. W przypadku zamiaru powierzenia części zamówienia Podwykonawcom, przed podpisaniem umowy Wykonawca przekazuje Zamawiającemu wykaz Podwykonawców pisemnie.
  1. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania przez cały okres realizacji robót, tj. do dnia odbioru, ubezpieczenia (polisy) z tytułu prowadzonej działalności w zakresie realizacji przedmiotu umowy na wypadek szkód na osobie i mieniu, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz w związku lub przy okazji wykonywania przedmiotu umowy, w tym od odpowiedzialności cywilnej, do kwoty nie niższej niż 10 000,00 zł (słownie: Dziesięć tysięcy złotych 00/100; dalej: wartość polisy).

W związku z powyższym, przed podpisaniem umowy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokument potwierdzający posiadanie aktualnego ubezpieczenia OC we wskazanym powyżej zakresie.

Informacje dodatkowe

Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, w celu właściwej realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca przed przygotowaniem i złożeniem oferty wymaga dokonania wizji terenowej przedmiotu zamówienia na następujących zasadach:

 

 1. udział w wizji lokalnej jest obowiązkowy i jej odbycie jest warunkiem złożenia oferty, każdy z wykonawców chcący wziąć udział w wizji lokalnej zobowiązany jest do uprzedniego poinformowania Zamawiającego o chęci  uczestniczenia w wizji lokalnej telefonicznie do przedstawiciela Zamawiającego:

Kierownik Nadzoru Wodnego w Kędzierzynie-Koźlu, Pan Jerzy Lawiński

e-mail:  jerzy.lawinski@wody.gov.pl tel.: 601 980 488, ustalając datę
i godzinę przybycia w terminie od 08.11.2022r. do 14.11.2022r.

 1. Zamawiający nie będzie udzielał na miejscu żadnych wyjaśnień dotyczących zamówienia. Ewentualne zapytania wynikające z przeprowadzonej wizji lokalnej Wykonawcy powinni zadawać w trybie określonym w ustawie Pzp,
 2. Wykonawcy uczestniczą w wizji lokalnej na swój koszt,
 3. Zamawiający nie zapewnia ubezpieczenia przedstawicieli Wykonawców od jakichkolwiek wypadków czy szkód poniesionych przez Wykonawcę w związku z prowadzoną wizją lokalną,
 4. przedstawiciele Wykonawcy nie mają prawa bez uzgodnienia z Zamawiającym do podejmowania w trakcie wizji lokalnej jakichkolwiek działań i czynności na terenie objętym wizją lokalną.
 5. W trakcie wizji lokalnej zostanie spisana notatka służbowa przez przedstawiciela Zamawiającego, w której zostaną odnotowane: dane uczestników oraz data przeprowadzenia wizji lokalnej.
 6. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca będzie zobowiązany złożyć wraz z ofertą oświadczenie o odbyciu wizji w terenie zgodne ze wzorem oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 10 do SWZ.
 7. Oferty należy składać, pod rygorem odrzucenia oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 18,  po odbyciu przez Wykonawcę wizji  w terenie. Dowodem  potwierdzającym odbycie wizji w terenie jest oświadczenie Wykonawcy zgodne w treści z Załącznikiem nr 10  do SWZ.
 8. Wszelkie pojawiające się w trakcie wizji lokalnej pytania i wnioski Wykonawców winny zostać przesłane w formie elektronicznej do Zamawiającego za pośrednictwem Platformy Zakupowej – zwanej dalej „Platformą” – pod adresem: http://www.przetargi.wody.gov.pl  

Branże CPV

 • 45452100-1 - Piaskowanie fasady budynków

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 25.11.2022 16:18:25
 • Elżbieta Witkowska-Kwitek

 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

Tomasz Rajtar PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ALPCOR"

Józefa Ignacego Kraszewskiego 8 /2
47-200 Kędzierzyn-Koźle

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry