Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dostawy materiałów budowlanych oraz chemii budowlanej na potrzeby RZGW we Wrocławiu

Przetarg nieograniczony
Postępowanie podzielone na części

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Wrocławiu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Wrocławiu

C.K. Norwida 34
50-950 Wrocław
tel.71 33 78 868
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  WR.ROZ.2810.135.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  09.11.2022 12:00
 • Termin składania ofert
  06.12.2022 09:00
 • Termin otwarcia ofert
  06.12.2022 09:30

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów budowlanych na potrzeby Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu i jednostek podległych. Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie, partiami, na podstawie zamówień cząstkowych wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia zawiera Załącznik Nr 3 do SWZ.

Warunki realizacji umowy

  1. Umowa, dla danej części zamówienia, zostanie zawarta według wzoru projektowanych postanowień umowy, stanowiącego Załącznik Nr 8 do SWZ.
  2. Wykonawca akceptuje treść Wzoru projektowanych postanowień umowy, dla danej części zamówienia, na wykonanie przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik Nr 8 do SWZ, oświadczeniem zawartym w treści Formularza ofertowego. Projektowane postanowienia umowy ustalone we Wzorze nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień wzoru projektowanych postanowień umowy stanowi jeden z wymogów ważności oferty.
  3. Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonychw § 9 Wzoru projektowanych postanowień umowy.

Informacje dodatkowe

  1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp, wykonawcę, na podstawie:
   1. art. 108 ust. 1 ustawy Pzp;

następujących okoliczności wskazanych w art. 109 ust. 1 ustawy Pzp:

 1. pkt 7 tj. który z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie  nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia  publicznego, lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady
   1. przepisów art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, w brzmieniu:

1. Zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

a)    obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

b)    osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub

c)    osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia

   1. przepisów art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835), w brzmieniu:

            1. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo  zamówień publicznych wyklucza się:

1)    wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3, przedmiotowej ustawy;

2)    wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3, przedmiotowej ustawy;

3)    wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3, przedmiotowej ustawy.

Branże CPV

 • 24910000-6 - Kleje
 • 39224210-3 - Pędzle malarskie
 • 44111000-1 - Materiały budowlane
 • 44111800-9 - Zaprawa (murarska)
 • 44175000-7 - Panele
 • 44190000-8 - Różne materiały budowlane
 • 44220000-8 - Stolarka budowlana
 • 44316400-2 - Drobne artykuły metalowe
 • 44531510-9 - Śruby i wkręty
 • 44810000-1 - Farby
 • 44812100-6 - Emalie i glazury
 • 44812210-0 - Farby olejne
 • 44820000-4 - Lakiery
 • 44832200-3 - Rozcieńczalniki

Pliki do pobrania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 16.12.2022 10:15:12
 • Mariusz Łuczkiewicz

 • Informacja o zwiększeniu kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia
 • 20.12.2022 11:05:46
 • Mariusz Łuczkiewicz

 • Zmiana budżetu postępowania
 • 21.12.2022 12:33:09
 • Mariusz Łuczkiewicz

 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
 • 21.12.2022 12:33:50
 • Mariusz Łuczkiewicz

 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
 • 21.12.2022 12:36:02
 • Mariusz Łuczkiewicz

 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
 • 21.12.2022 13:21:00
 • Mariusz Łuczkiewicz

 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
 • 21.12.2022 13:21:38
 • Mariusz Łuczkiewicz

 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
 • 21.12.2022 13:24:05
 • Mariusz Łuczkiewicz

 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Części postępowania

 • Numer
 • Przedmiot
 • Kategoria
 • Status
 • Twój status
 • Akcja
 • Część nr 1
 • dostawy na rzecz RZGW we Wrocławiu

 • Dostawa
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • Część nr 2
 • dostawy na rzecz Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim

 • Dostawa
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • Część nr 3
 • dostawy na rzecz Zarządu Zlewni w Nysie

 • Dostawa
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • Część nr 4
 • dostawy na rzecz Zarząd Zlewni we Wrocławiu

 • Dostawa
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • Część nr 5
 • dostawy na rzecz Zarządu Zlewni w Zielonej Górze

 • Dostawa
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry