Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r14960,Naprawa-uszkodzen-skarp-odwodnych-i-walow-przeciwpowodziowych-rzek-i-kanalow-na-.html
27.02.2024, 20:44

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Naprawa uszkodzeń skarp odwodnych i wałów przeciwpowodziowych rzek i kanałów na terenie Zarządu Zlewni w Gdańsku w podziale na części

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Franciszka Rogaczewskiego 9/19
80-804 Gdańsk
tel.0583261854
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  GD.ROZ.2810.93.2022.ZP.AS
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  10.11.2022 12:00
 • Termin składania ofert
  25.11.2022 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  25.11.2022 10:30

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na naprawie uszkodzeń skarp odwodnych i wałów przeciwpowodziowych rzek i kanałów na terenie Zarządu Zlewni w Gdańsku w podziale na części . Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i warunki realizacji zamówienia określają:

- Opis przedmiotu zamówienia dla każdej części zamówienia – Załączniki Nr 1.1 -1.2 do SWZ,

- Projektowane postanowienia umowy – Załącznik Nr 7 do SWZ.
 

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

nie dotyczy 

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

nie dotyczy 

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

zgodnie z SWZ

Warunki realizacji umowy

Umowa, odrębnie dla danej części zamówienia zostanie zawarta według Projektowanych postanowień umowy, stanowiących Załącznik Nr 7 do SWZ.

Wykonawca akceptuje treść Projektowanych postanowień umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, stanowiących Załącznik Nr 7 do SWZ, oświadczeniem zawartym w treści Formularza Oferty. Postanowienia ustalone w Projektowanych postanowieniach umowy, nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę Projektowanych postanowień umowy, stanowi jeden z wymogów ważności oferty.

Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych

w § 12 Projektowanych postanowień umowy.

Informacje dodatkowe

Postępowanie o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych – zwanej dalej „ustawą Pzp” – oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, w szczególności rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy

i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy – zwanego dalej „rozporządzeniem MR” – w trybie przetargu nieograniczonego (art. 132 ustawy Pzp).

Zgodnie z art. 139 ustawy Pzp, Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy Pzp, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej – zwanej dalej „Platformą” – pod adresem: https://przetargi.wody.gov.pl.

Branże CPV

 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.