Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r14998,Kompleksowa-dostawa-energii-elektrycznej-wraz-ze-swiadczeniem-uslugi-dystrybucji.html
21.07.2024, 12:17

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usługi dystrybucji na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach”

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach

Sienkiewicza 2
44-100 Gliwice
tel.32 777 49 94
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  GL.ROZ.2810.114.2022.DT
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  14.11.2022 15:00
 • Termin składania ofert
  14.12.2022 11:00
 • Termin otwarcia ofert
  14.12.2022 11:30

Opis przedmiotu zamówienia

  1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usługi dystrybucji do punktów poboru RZGW w Gliwicach w 2023 r. Zamówienie zostało podzielone na 3 części:
 1. Część I: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usługi dystrybucji do punktów poboru RZGW w Gliwicach OSD Tauron Dystrybucja S.A. obszar jeleniogórski, legnicki, opolski, wałbrzyski i wrocławski;
 2. Część II: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usługi dystrybucji do punktów poboru RZGW w Gliwicach OSD Tauron Dystrybucja S.A. obszar bielski, będziński, częstochowski, krakowski i tarnowski
 3. Część III: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usługi dystrybucji do punktów poboru RZGW w Gliwicach OSD Tauron Dystrybucja S.A. obszar gliwicki;
  1. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usługi dystrybucji realizowana będzie na warunkach określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz.U.2021 poz. 716 ze zm.), przepisach wykonawczych do tej ustawy,
   w szczególności w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U.2007.93.623 ze zm.), aktualnie obowiązującej taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD) zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, ogólnie obowiązujących przepisów prawnych oraz jednostkowych cen energii czynnej określonych po rozstrzygnięciu przedmiotowego postępowania.
  2. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej będzie odbywać się do punktów poboru energii elektrycznej (zwanych dalej PPE) wymienionych w Załączniku nr 2a-2c do SWZ (odpowiednio dla każdej z części zamówienia).
  3. Kompleksowa dostawa energii realizowana będzie w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
  4. Lokalizacja punktów poboru energii, dane techniczne i całkowite, szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. zawarte są w Załączniku nr 2a-2c do SWZ (odpowiednio dla każdej z części zamówienia). Zapotrzebowanie na energię elektryczną zostało określone na podstawie zużycia energii elektrycznej w 2021 r. i ma charakter jedynie orientacyjny, służący do porównania ofert i nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości. Ewentualnemu Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie w stosunku do Zamawiającego z tytułu nie pobrania przewidywanej ilości energii.
  5. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usługi dystrybucji realizowana będzie na warunkach określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz.U.2020.833 t.j. ze zm.), przepisach wykonawczych do tej ustawy,
   w szczególności w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U.2007.93.623 ze zm.), aktualnie obowiązującej taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD) zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, ogólnie obowiązujących przepisów prawnych oraz jednostkowych cen energii czynnej określonych po rozstrzygnięciu przedmiotowego postępowania.
  6. Jednostkowa cena ofertowa energii czynnej dla danej taryfy wynikać będzie
   z Formularza asortymentowo-cenowego stanowiącego Załącznik nr 4a-4c do SWZ, (odpowiednio dla każdej z części zamówienia), z uwagi na fakt, że Zamawiający jest płatnikiem podatku akcyzowego i posiada koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej
   nr WEE/1707/19102/W/3/2011/MOS z dnia 24.01.2017 r., ważną do dnia 31.12.2030 r., cena nie może zawierać podatku akcyzowego oraz musi być stała dla całego okresu obowiązywania umowy i ulec zmianie jedynie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów
   i usług VAT.
  7. Zamawiający będzie miał prawo do zgłoszenia nowego punktu poboru energii elektrycznej, przy czym zwiększenie punktów poboru lub zmiany grupy taryfowej możliwe będzie
   w oparciu o grupy taryfowe wycenione w Formularzu asortymentowo-cenowym Wykonawcy. Zgłoszenie nowego PPE wymagać będzie aneksu do umowy.
  8. Zamawiający będzie miał prawo do zmniejszenia liczby PPE z uwagi np. na zmianę lokalizacji (adresu) RZGW lub jego komórki organizacyjnej.
  9. Zamawiający wymaga, aby rozliczenie za pobraną energię odbywało się w okresach rozliczeniowych stosowanych przez OSD, wg faktycznego zużycia, z terminem płatności faktur za dostarczoną energię elektryczną i usługę dystrybucji określonym na 30 dni od daty wystawienia dokumentu.
  10. Faktury będą wystawiane i przesyłane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy
   o podatku od towarów i usług, przy zagwarantowaniu ich autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności, w postaci zabezpieczonego przed edycją pliku PDF.
  11. W ramach umowy kompleksowej Wykonawca powinien zostać wskazany jako podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe tj. pokrycie strat wynikających z różnicy zużycia energii prognozowanego w stosunku do rzeczywistego w danym okresie rozliczeniowym oraz przygotowywanie i zgłaszanie grafików zapotrzebowania na energię elektryczną do Operatora Systemu Dystrybucyjnego oraz Operatora Systemu Przesyłowego.

   Prawo opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia dostaw energii elektrycznej
z zastosowaniem prawa opcji. Prawem opcji jest możliwość zwiększenia dostaw energii elektrycznej na warunkach umowy o kolejne 20% wartości netto umowy zawartej w par. 9 ust. 8. Zamawiający uzależnia możliwość skorzystania z prawa opcji od dodania nowych PPE lub zwiększenia zapotrzebowania na dostawę energii elektrycznej w posiadanych już PPE. Rozliczenie zwiększenia zapotrzebowania na dostawę energii elektrycznej w posiadanych PPE
i dodatkowych punktów odbioru będzie się odbywać odpowiednio do podstawowej części zamówienia i według tej samej stawki rozliczeniowej. Zamawiający nie ma obowiązku korzystać z prawa opcji. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest oświadczenie woli Zamawiającego wykonania zamówienia w ramach prawa opcji
i złożenie odpowiedniego pisemnego zamówienia wykraczającego poza dostawy energii elektrycznej stanowiące zamówienie podstawowe. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji do dnia 31.12.2023 r.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający wymaga, by wykonawca posiadał aktualna koncesję na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na podstawie przepisów ustawy z dnia 10
kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 2021 poz. 716 ze zm.) oraz aktów
wykonawczych Określony powyżej warunek udziału w postępowaniu jest tożsamy
dla obu części zamówienia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie

Branże CPV

 • 09310000-5 - Elektryczność
 • 65310000-9 - Przesył energii elektrycznej

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

TAURON Sprzedaż sp z o.o.

ul. Łagiewnicka 60
30-417 Kraków

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.