Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dostawa agregatu prądotwórczego

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

Zarzecze 13B
03-194 Warszawa
tel.511964951
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie unieważnione
 • Numer postępowania
  WA.ROZ.2810.117.2022/ZZWŁ
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  14.11.2022 16:00
 • Termin składania ofert
  22.11.2022 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  22.11.2022 10:30

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego agregatu prądotwórczego dla Zarządu Zlewni we Włocławku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający zakres dostawy (w formularzu wyceny ofertowej), opis przedmiotu zamówienia zawiera  Załącznik Nr 1 do SWZ. 

Informacje dodatkowe

Środki ochrony prawnej przysługują̨ Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli̇ ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę̨ w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.  Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

 1. 1. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt. 19.1 SWZ są: 
 2. 2. Odwołanie. 
 3. 3 Skarga do sądu. 
 4. 4.Odwołanie przysługuje na:  
 5. - niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie   zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

- zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający̨ był obowiązany̨ na podstawie ustawy;

 1. Odwołanie wnosi się̨ do Prezesa Izby w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Kwestie dotyczące odwołania uregulowane są w art. 513 – 578 ustawy Pzp. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowanią odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę̨ wnosi się̨ do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Izby. Kwestie dotyczące skargi do sądu regulowane są w art. 579 – 590 ustawy Pzp. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp.

Branże CPV

 • 31122000-7 - Jednostki prądotwórcze

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 22.11.2022 07:48:45
 • Kamil Michalski

 • Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
  Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1710 ze zm.), Zamawiający udostępnia informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu podstawowego bez negocjacji
  na zadanie pn.: „Dostawa agregatu prądotwórczego”.
  Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto 179 949,00 zł.
 • 23.11.2022 14:47:51
 • Kamil Michalski

 • Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania
 • 23.11.2022 14:51:51
 • Kamil Michalski

 • Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej oferty, w związku z powyższym tut. Organ unieważnił ww. postępowanie przetargowe na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Informacja

Postępowanie unieważnione: Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania.

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry