Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Dostawa mebli biurowych, foteli obrotowych i krzeseł dla RZGW Poznań”

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Chlebowa 4/8
61-003 Poznań
tel.61 8567749
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  PO.ROZ.2810.74.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  22.11.2022 11:00
 • Termin składania ofert
  19.12.2022 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  19.12.2022 10:30

Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa mebli biurowych, foteli obrotowych oraz krzeseł dla RZGW Poznań z podziałem na części:

Część 1 – Zarządu Zlewni w Gorzowie Wlkp., ul. Walczaka 25a, 66-400 Gorzów Wlkp,

Część 2 – Zarządu Zlewni w Kaliszu, ul. Skarszewska 42A, 62-800 Kalisz,

Część 3 – Zarządu Zlewni w Sieradzu, Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz,

Część 4 – Zarządu Zlewni w Kole, ul. Prusa 3, 62-600 Koło,

Część 5 – RZGW w Poznaniu, ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań,

Przedmiotem szczegółowej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania dostawy mebli biurowych, foteli obrotowych oraz krzeseł dla RZGW Poznań oraz jednostek podległych. Dostawy będą odbywać się do każdej części wraz z rozładunkiem, wniesieniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego oraz montażem. Dostawy będące przedmiotem zamówienia winny być realizowane zgodnie z zasadami i warunkami określonymi w umowie.

Szczegóły w SWZ

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał jedną dostawę mebli biurowych o wartości:

-dla części 1 : nie mniejszej niż 15 000,00 zł brutto

-dla części 2: nie mniejszej niż 10 000,00 zł brutto

-dla części 3: nie mniejszej niż 45 000,00 zł brutto

-dla części 4: nie mniejszej niż 35 000,00 zł brutto

-dla części 5: nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto

W odniesieniu do Wykonawcy składającego ofertę na kilka części, warunek zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się doświadczeniem we wskazanym zakresie o wartości określonej dla tej z części, dla której wskazano największą wartość, tzn. przykładowo Wykonawca składający ofertę na realizację części 1 i części 2 zobowiązany jest do wykazania się doświadczeniem jednej  dostawy mebli biurowych o wartości brutto nie mniejszej niż 15 000,00 zł .

Warunki realizacji umowy

  1. Umowa dla danej części zamówienia zostanie zawarta według Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik do SWZ.
  2. Wykonawca akceptuje treść Wzoru umowy (odpowiednio dla części zamówienia – jeżeli dotyczy) na wykonanie przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik do SWZ, oświadczeniem zawartym w treści Formularza oferty. Postanowienia umowy ustalone we Wzorze nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień Wzoru umowy stanowi jeden                            z wymogów ważności oferty.
  3. Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych we wzorze umowy.

Informacje dodatkowe

   1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
   2. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7i 8 ustawy Pzp
   3. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
   4. Zamawiający informuje, iż kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (budżet; kwoty te będą stanowić wartość umowy) wynosi z podziałem na części brutto:

Część 1 – Zarządu Zlewni w Gorzowie Wlkp., ul. Walczaka 25a, 66-400 Gorzów Wlkp, 17 466,00 zł brutto (kwota słownie: siedemnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć 00/100)

Część 2 – Zarządu Zlewni w Kaliszu, ul. Skarszewska 42A, 62-800 Kalisz, 10 569,39 zł brutto (kwota słownie: dziesięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt dziewięć 39/100)

Część 3 – Zarządu Zlewni w Sieradzu, Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz, 48 518,58 zł brutto (kwota słownie: czterdzieści osiem tysięcy pięćset osiemnaście 58/100)

Część 4 – Zarządu Zlewni w Kole, ul. Prusa 3, 62-600 Koło, 36 173,07 zł brutto (kwota słownie: trzydzieści sześć tysięcy sto siedemdziesiąt trzy 07/100)

Część 5 – RZGW w Poznaniu, ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań, 123 858,85 zł brutto (kwota słowna: sto dwadzieścia trzy tysiące osiemset pięćdziesiąt osiem 85/100)

  1. Informacje dotyczące wymogów zatrudnienia pracowników Wykonawcy lub podwykonawcy. Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie określa wymagań dotyczących zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności                          w zakresie realizacji zamówienia (na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy PZP) – dotyczy wszystkich części zamówienia.
  2. Stosownie do art. 257 ustawy Prawo zamówień  publicznych, Zamawiający  zastrzega sobie prawo unieważnienia przedmiotowego postępowania jeżeli środki, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części przedmiotowego zamówienia, nie zostaną mu przyznane. W przypadku unieważnienia na podstawie ww. przesłanki, Wykonawcom nie przysługuje zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu.
  3. Termin wykonania zamówienia wynosi (dla wszystkich części zamówienia):- od podpisania umowy do 31.12.2023 lub wyczerpania limitu  środków finansowych. Zamawiający przewiduje w trakcie realizacji zamówienia odbiory i fakturowania częściowe.

Pozostałe zapisy i szczegóły w SWZ

 

Branże CPV

 • 39113100-8 - Fotele
 • 39121100-7 - Biurka
 • 39130000-2 - Meble biurowe
 • 39131000-9 - Regały biurowe
 • 39131100-0 - Regały archiwalne
 • 39141300-5 - Szafy

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry