Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Odcinkowe udrożnienie koryta oraz zasyp wyrw brzegowych na potoku Rusnaków w km 0+300 - 0+920 w m. Krzczonów

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.+48 (12) 62 84 363
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2810.210.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  17.11.2022 16:00
 • Termin składania ofert
  02.12.2022 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  02.12.2022 10:30

Opis przedmiotu zamówienia

Prace będą polegały na  zasypie wyrw brzegowych na brzegu prawym i lewym w  km 0+350 – 0+920 materiałem kamiennym o średnicy min. 0,7 m i  łącznej ilości 382,25 m3  .Narzut kamienny należy zagłębić w dnie  0,5 m ,kamienie układać klinując między sobą z nachyleniem skarpy 1:1. Dodatkowo należy wykonać udrożnienie koryta w km 0+350 – 0+380 z przemieszczeniem materiału na odkład i wbudowaniem w wyrwę brzegową bez wywozu materiału poza koryto potoku. Zasyp wyrw na przedmiotowym odcinku potoku jest niezbędny dla powstrzymania erozji brzegowej i ochrony  istniejącej zabudowy  oraz infrastruktury. Roboty zostaną wykonane sposobem mechanicznym przy użyciu koparki i samochodów ciężarowych. Roboty będą prowadzone w czasie występowania niskich stanów wód w sposób ograniczający do minimum mącenie wody.
Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć odcinki prac poprzez odgrodzenie szczelną dla ryb przegrodą wykonaną z gęstej siatki  na początku i końcu odcinka, na którym będzie konieczny wjazd sprzętu do potoku, zachowując przepływ wody, aby zapobiec napływaniu ryb z odcinka powyżej  i poniżej prowadzonych robót. Po zakończeniu robót należy usunąć przegrody z siatki, zlikwidować zjazdy do potoku i uporządkować teren.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że:
a) w okresie 5 lat przed upływem tego terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej jedną robotę na rzekach, ciekach lub obiektach hydrotechnicznych, w zakresie: wykonanie ubezpieczenia narzutem kamiennym na kwotę co najmniej 30 000 zł.
b) będzie dysponował osobą lub osobami posiadającymi kwalifikacje i  doświadczenie konieczne do realizacji zamówienia w rozumieniu ustawy Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. (tj. Dz.U. 2018 r. poz. 1202 ze zm.) tj.:
1 osobą – posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w  zakresie budowli hydrotechnicznych, melioracyjne, konstrukcyjno-budowlane lub  odpowiadające im równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i jest członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Branże CPV

 • 45246000-3 - Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

Firma Usługowo-Handlowo-Produkcyjna "OLAN" Marek Sztafa

Gołkowice Dolne 215
33-388 Gołkowice Dolne

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry