Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Postępowanie uruchomione w trybie ograniczonym. Wymaga zaproszenia od zamawiającego i zalogowania się.

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej dla punktów poboru RZGW w Gdańsku na rok 2023

Zamówienie z wolnej ręki

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Franciszka Rogaczewskiego 9/19
80-804 Gdańsk
tel.58 326-18-54
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie unieważnione
 • Numer postępowania
  GD.ROZ.2810.94.2022.ZP.LW
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  02.12.2022 11:00
 • Termin oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu
  08.12.2022 12:00
 • Rozpoczęcie negocjacji
  08.12.2022 12:15

Opis przedmiotu zamówienia

  1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla punktów poboru zlokalizowanych na obszarze ENERGA Operator S.A.
  2. Wykaz punków poboru, w którym opisano dane identyfikujące punkty poboru energii elektrycznej (dalej PPE) stanowi Załącznik nr 1 do Zaproszenia.
  3. Sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji realizowana  będzie na warunkach określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne (t.j.Dz.U.2022.1385 ze zm.),  przepisach  wykonawczych  do  tej  ustawy, w szczególności Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków   funkcjonowania   systemu   elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007r. nr 93 poz. 623 ze zm.), aktualnie obowiązującej taryfy dla usług dystrybucji energii  elektrycznej  właściwego  Operatora  Systemu  Dystrybucyjnego  (OSD) zatwierdzonej  przez  Prezesa  Urzędu  Regulacji Energetyki,    Instrukcji    Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, ogólnie obowiązujących przepisów prawnych oraz jednostkowych  cen  energii  czynnej  określonych  po  rozstrzygnięciu  przedmiotowego postępowania.
  4. Warunki dotyczące realizacji zamówienia określone zostały w Projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 2 do Zaproszenia.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

zgodnie z Zaproszeniem do negocjacji

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

zgodnie z Zaproszeniem do negocjacji

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

zgodnie z Zaproszeniem do negocjacji

Branże CPV

 • 09310000-5 - Elektryczność
 • 65310000-9 - Przesył energii elektrycznej

Informacja

Postępowanie unieważnione

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry