Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Wykonanie czynności eksploatacyjnych Obiektu Hydrotechnicznego Nielisz - 2 części

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Leszka Czarnego 3
20-610 Lublin
tel.+48815310318
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Otwarcie ofert
 • Numer postępowania
  LU.ROZ.2810.111.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  25.11.2022 12:00
 • Termin składania ofert
  23.12.2022 08:00
 • Termin otwarcia ofert
  23.12.2022 08:10
 • Zgłoś udział w postępowaniu

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie czynności eksploatacyjnych Obiektu Hydrotechnicznego Nielisz

Część 1.

Wykonanie czynności serwisowych oraz zdalne monitorowanie urządzeń  alarmowych Obiektu Hydrotechnicznego Nielisz.

Część 2.

Wykonanie czynności serwisowych urządzeń systemu automatycznego monitoringu i sterowania przepływami przez upusty zapory czołowej zbiornika głównego obiektu Hydrotechnicznego Nielisz.

Wykonawca może złożyć ofertę w zakresie maksymalnie jednej części zamówienia. Oferta Wykonawcy obejmująca zakres większy niż jedna część zamówienia zostanie odrzucona.

Zamawiający informuje, iż kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:              52 783,54  zł  brutto, w tym:

1) Dla części 1 zamówienia:  23 677,50  brutto,

2) Dla części 2 zamówienia:  29 106,04   brutto.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej dla Części 1. Zamówienia:

 1. W celu uruchomienia zdalnego monitorowania urządzeń alarmowych Obiektu Hydrotechnicznego Nielisz Wykonawca winien wyposażyć system alarmowy w moduł kontroli diagnostyki GSM-RT4 pozwalający na zdalny nadzór nad centralą i syrenami alarmowymi wchodzącymi w skład systemu alarmowania zapory czołowej zbiornika wodnego Nielisz.
 2. Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje w sposób należyty, minimum 2 usługi polegające na konserwacji systemów alarmowych zbiorników wodnych zakwalifikowanych co najmniej do II klasy ważności technicznej obiektów hydrotechnicznych.
 3. Wykonawca winien posiadać uprawnienia do wykonywana określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania i dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej dla Części 2. Zamówienia:

 1. Wykonawca powinien posiadać specjalistyczną wiedzę w zakresie opomiarowania poziomu wody w zbiornikach zamkniętych i otwartych i rzekach oraz dobrą znajomość AVEVA Egde - elektronicznego sterowania położenia klap jazu.

Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert, wykonał co najmniej 1 zadanie polegające na integracji systemu SCADA AVEVA Edge dla układu opomiarowania poziomów wody i sterowania jazów zapory zbiornika wodnego o pojemności min. 5,0 mln m3,

 1. Wykonawca powinien posiadać doświadczenie w serwisowaniu urządzeń automatyki zbiornika wodnego.

     Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał co najmniej 1 usługę serwisową układu sterowania jazów  zapory zbiornika wodnego o pojemności min. 5,0 mln m3.

 1. Wykonawca winien dysponować osobami posiadającymi uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, świadectwo kwalifikacyjne gr. 1 w zakresie eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych bez ograniczeń napięciowych, w tym m.in. aparatury kontrolno-pomiarowej, minimum 5-letnie doświadczenie (po uzyskaniu uprawnień budowlanych) w projektowaniu oraz serwisowaniu instalacji elektrycznych i automatyki obiektów gospodarki wodno-ściekowej,
 2. od programisty PLC/SCADA wymaga się minimum 5-letniego doświadczenia w programowaniu systemów PLC/HMI/SCADA.

Warunki realizacji umowy

  1. Umowa, dla każdej części, zostanie zawarta według Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik Nr 11 do SWZ.
  2. Wykonawca akceptuje treść Wzoru umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik Nr 11 do SWZ, oświadczeniem zawartym w treści Formularza oferty. Postanowienia umowy ustalone we Wzorze nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień Wzoru umowy stanowi jeden z wymogów ważności oferty.
  3. Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych we wzorze umowy.

Informacje dodatkowe

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w przedmiotowym  postępowaniu.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w przedmiotowym postępowaniu.

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie:

a)  art. 108 ust.1 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp,

b)  art. 7 ust. 1 pkt 1 - 3 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego( Dz.U z 2022 r. poz.835),

c)  art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 z dnia 13 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, dodanego w art. 1 pkt 23) Rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dni 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

Branże CPV

 • 50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne

Informacja

Nie można wziąć udziału w postępowaniu. Postępowanie już się rozpoczęło.

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry