Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Usługi utrzymania porządku i czystości w budynkach i na terenie wokół budynków (również na umowę zlecenie), usługi sprzątania pokoi gościnnych, miejsc noclegowych, usługi utrzymania czystości wokół budynków i na terenie - Usługi kompleksowego sprzątania obiektów Zarządu Zlewni w Kielcach i podległych Nadzorów Wodnych przez okres 24 miesięcy.

Przetarg nieograniczony
Postępowanie podzielone na części

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.413340098 wew. 206
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2810.209.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  29.11.2022 10:00
 • Termin składania ofert
  03.01.2023 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  03.01.2023 11:00
 • Odwołanie

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe świadczenie usługi sprzątania  na potrzeby  Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarządu Zlewni w Kielcach i podległych Nadzorów Wodnych.

Szczegółowy zakres i rodzaj prac przewidzianych do wykonania przedmiotu zamówienia dla poszczególnej części, warunki jego realizacji określają opis przedmiotu zamówienia stanowiący Załącznik nr 2 do SWZ, wzór umowy stanowiący Załącznik nr 3 do SWZ.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Dla Części 1:  Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie zrealizował co najmniej 1 usługę świadczona nieprzerwanie przez okres minimum  6 miesięcy  (potwierdzoną dowodami określającymi, czy usługa została wykonana w sposób należyty i prawidłowo ukończona) polegającą na świadczeniu usługi sprzątania obiektów o charakterze biurowym  o powierzchni nie mniejszej niż 200 m2 .

B) Dla Części 2, Części 3 i Części 4:  Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie zrealizował co najmniej 1 usługę świadczona nieprzerwanie przez okres minimum  6 miesięcy  (potwierdzoną dowodami określającymi, czy usługa została wykonana w sposób należyty i prawidłowo ukończona) polegającą na świadczeniu usługi sprzątania obiektów o charakterze biurowym  o powierzchni nie mniejszej niż 50 m2 .

UWAGA:

Powierzchnie biurowe podane w warunkach udziału, to powierzchnie sprzątane w ramach jednego obiektu. Wykonawca nie może sumować powierzchni sprzątanych w ramach odrębnych obiektów nawet jeśli świadczył usługi sprzątania na różnych obiektach w ramach jednej umowy.

 

Warunki realizacji umowy

1. Umowa zostanie zawarta według Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik Nr 3 do SWZ.

2. Wykonawca akceptuje treść Wzoru umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik Nr 3 do SWZ, oświadczeniem zawartym w treści Formularza oferty. Postanowienia umowy ustalone we Wzorze nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień Wzoru umowy stanowi jeden z wymogów ważności oferty.

3. Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych we Wzorze umowy.

Branże CPV

 • 90910000-9 - Usługi sprzątania

Pliki do pobrania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 23.01.2023 11:38:04
 • Monika Kondracka

 • Informacja o unieważnieniu postępowania
 • 23.01.2023 11:46:30
 • Monika Kondracka

 • Informacja o unieważnieniu postępowania
 • 23.01.2023 11:51:11
 • Monika Kondracka

 • Informacja o unieważnieniu postępowania
 • 26.01.2023 13:17:38
 • Monika Kondracka

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 • 26.01.2023 13:20:32
 • Monika Kondracka

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Części postępowania

 • Numer
 • Przedmiot
 • Kategoria
 • Akcja
 • KR.ROZ.2810.209.2022
 • Część 1: Usługi sprzątania siedziby Zarządu Zlewni w Kielcach i Nadzoru Wodnego w Kielcach, ul. Robotnicza 5, 25-662 Kielce;

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • KR.ROZ.2810.209.2022
 • Część 2: Usługi sprzątania siedziby Nadzoru Wodnego w Jędrzejowie ul. Przypkowskiego 28a, 28-300 Jędrzejów;

 • Usługi
 • Postępowanie unieważnione
 • Nie złożyłeś oferty
 • KR.ROZ.2810.209.2022
 • Część 3: Usługi sprzątania siedziby Nadzoru Wodnego w Busku – Zdroju ul. Kopernika 6, 28-100 Busko – Zdrój;

 • Usługi
 • Postępowanie unieważnione
 • Nie złożyłeś oferty
 • KR.ROZ.2810.209.2022
 • Część 4: Usługi sprzątania siedziby Nadzoru Wodnego w Kazimierzy Wielkiej ul. Partyzantów 29, 28 – 500 Kazimierza Wielka;

 • Usługi
 • Postępowanie unieważnione
 • Nie złożyłeś oferty

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry