Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Awaryjna naprawa wrót dolnych śluzy Dębowo

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Pułkowa 11
15-143 Białystok
tel.85 7330326
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  BI.ROZ.2810.87.2022.AC
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  29.11.2022 11:00
 • Termin składania ofert
  14.12.2022 11:00
 • Termin otwarcia ofert
  14.12.2022 12:00

Opis przedmiotu zamówienia

  1. Przedmiotem zamówienia jest remont uszkodzonych drewnianych wrót dolnych na śluzie Dębowo. Śluza Dębowo znajduje się na 0+350 km Kanału Augustowskiego i jest 1 śluzą na Kanale Augustowskim (licząc do Biebrzy). Wybudowana została w latach 1826-1827 przez ppor. inż. Michała Przyrembela. Różnica poziomów na śluzie Dębowo wynosi 2,07 m.
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa OPZ, przedmiar robót i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  - Załącznik Nr 4 do SWZ, Kosztorys ofertowy Załącznik nr 8 do SWZ.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykonawca musi wykazać, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej dwie roboty budowlane na obiektach hydrotechnicznych objętych nadzorem Konserwatora Zabytków, w tym co najmniej jedną robotę na kwotę nie mniejszą niż 300 000,00 zł brutto (trzysta tysięcy złotych)

UWAGA:

Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami doświadczenie na potwierdzenie powyższych warunków dotyczy tylko robót, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

Warunki realizacji umowy

Wzór umowy stanowi załącznik nr  5 do SWZ.

Informacje dodatkowe

 1. Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy Pzp, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem: https://www.przetargi.wody.gov.pl
 2. Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne. Instrukcja korzystania z Platformy znajduje się pod adresem https://przetargi.wody.gov.pl/wp/instrukcja-dla-wykonawc/4147,Instrukcja-dla-Wykonawcow-dla-Platformy-Zakupowej.html
 3. Korzystanie z Platformy nie wymaga zarejestrowania konta na Platformie.
 4. Dokumenty związane z postępowaniem Zamawiający zamieszcza na Platformie w zakładce z przedmiotowym postępowaniem.
 5. Celem skomunikowania się z Zamawiającym (z wyłączeniem złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, których sposób złożenia został opisany w pkt 16.1 – 16.6 specyfikacji warunków zamówienia, Wykonawca korzysta z zakładki „Zapytaj”. Zakładka ta służy również Zamawiającemu do komunikacji z Wykonawcami.
 6. Za datę wpływu wszelkiej korespondencji do Zamawiającego, w tym złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, uważa się datę wczytania korespondencji na Platformie.
 7. Zamawiający zaleca sporządzenie korespondencji w następujących formatach: .doc., .docx, .rtf, .pdf, .xls.
 8. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi 150 MB.
 9. Treść pól aktywnego formularza Platformy uzupełnianych przez Wykonawcę w toku składania oferty poprzez Platformę nie stanowią oferty w rozumieniu Pzp. Automatyczne komunikaty Platformy nie stanowią czynności Zamawiającego w rozumieniu Pzp.
 10. Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie 5 tysięcy złotych.

Branże CPV

 • 45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

Mój dom z drewna

jaziewo 103b
16-310 sztabin

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry