Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dostawy 4 kompletów kosiarek – traktorków wraz z osprzętem

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Franciszka Rogaczewskiego 9/19
80-804 Gdańsk
tel.58 326 18 88
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  GD.ROZ.2810.104.2022.ZP.AM
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  29.11.2022 14:00
 • Termin składania ofert
  12.12.2022 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  12.12.2022 10:30

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 4 kompletów kosiarek – traktorków wyposażonych w dodatkowy osprzęt w postaci pluga do odśnieżania, łańcuchów na koła i zamiatarki obrotowej. Kosiarki oraz osprzęt powinny być fabrycznie nowe. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i warunki realizacji zamówienia określają:

- Opis przedmiotu zamówienia dla każdej części zamówienia – Załączniki Nr 1 do SWZ,

- Projektowane postanowienia umowy – Załącznik Nr 6 do SWZ.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zgodnie z SWZ - Zamawiający nie określa przedmiotowego warunku 

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zgodnie z SWZ - Zamawiający nie określa przedmiotowego warunku 

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zgodnie z SWZ- Zamawiający nie określa przedmiotowego warunku 

Warunki realizacji umowy

Warunki reaizacji umowy zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy stanowiący załącznik nr 6 do SWZ. 

Informacje dodatkowe

Postępowanie o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych – zwanej dalej „ustawą Pzp” – oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, w szczególności rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy – zwanego dalej „rozporządzeniem MR” – w trybie przetargu nieograniczonego (art. 132 ustawy Pzp)

Zgodnie z art. 139 ustawy Pzp, Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia.

Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy Pzp, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej – zwanej dalej „Platformą” – pod adresem: https://przetargi.wody.gov.pl

Branże CPV

 • 16310000-1 - Kosiarki

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry