Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Rozbiórka tam bobrowych i zatorów na terenie Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim w latach 2023/2024

Przetarg nieograniczony
Postępowanie podzielone na części

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

Zarzecze 13B
03-194 Warszawa
tel.511 964 951
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Analiza ofert
 • Numer postępowania
  WA.ROZ.2810.124.2022/ZZPT
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  02.12.2022 13:00
 • Termin składania ofert
  11.01.2023 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  11.01.2023 10:30
 • Zgłoś udział w postępowaniu

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi rozbiórki tam bobrowych i zatorów na terenie Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Załączniki od nr 1.1 do nr 1.8 (opis przedmiotu zamówienia dla każdej części zamówienia podstawowego i przewidzianegow ramach prawa opcji) SWZ, oraz załączniki od nr 2.1 do nr 2.8 (formularz wyceny ofertowej dla każdej części zamówienia).  

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

​​​​​​Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie przy ul. Żelaznej 59A, 00-848 Warszawa, REGON 368302575, NIP 5272825616;

b) kontakt z Inspektorem ochrony danych w PGW WP możliwy jest pod adresem
e-mail: iod@wody.gov.pl;

c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oznaczonego numerem postępowania WA.ROZ.2810.124.2022/ZZPT, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;

d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;

e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono postępowanie o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;

g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

h) posiada Pani/Pan:

 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO
 1. nie przysługuje Państwu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Branże CPV

 • 90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

Pliki do pobrania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 11.01.2023 07:09:50
 • Kamil Michalski

 • Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

  Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1710 ze zm.), Zamawiający udostępnia informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu podstawowego bez negocjacji na zadanie pn.: „Rozbiórka tam bobrowych i zatorów na terenie Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim w latach 2023/2024”.

  Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto 2 281 992,35 zł. w tym:
  - dla zamówienia podstawowego – 1 096 041,24 zł. brutto
  Część 1 Rozbiórka tam bobrowych i zatorów na terenie Nadzoru wodnego w Białaczowie na kwotę brutto: 149 634,00 zł.
  Część 2 Rozbiórka tam bobrowych i zatorów na terenie Nadzoru wodnego w Smardzewicach na kwotę brutto: 128 520,00 zł.
  Część 3 Rozbiórka tam bobrowych i zatorów na terenie Nadzoru wodnego w Końskich na kwotę brutto: 149 634,00 zł.
  Część 4 Rozbiórka tam bobrowych i zatorów na terenie Nadzoru wodnego w Piotrkowie Trybunalskim na kwotę brutto: 100 221,84 zł.
  Część 5 Rozbiórka tam bobrowych i zatorów na terenie Nadzoru wodnego w Koniecpolu na kwotę brutto: 259 966,80 zł.
  Część 6 Rozbiórka tam bobrowych i zatorów na terenie Nadzoru wodnego w Białobrzegach na kwotę brutto: 66 830,40 zł.
  Część 7 Rozbiórka tam bobrowych i zatorów na terenie Nadzoru wodnego w Nowym Mieście nad Pilicą na kwotę brutto: 72 430,20 zł.
  Część 8 Rozbiórka tam bobrowych i zatorów na terenie Nadzoru wodnego we Włoszczowie na kwotę brutto: 148 446,00 zł.

  - dla zamówienia udzielonego w ramach opcji – 1 185 951,11 zł. brutto
  Część 1 Rozbiórka tam bobrowych i zatorów na terenie Nadzoru wodnego w Białaczowie na kwotę brutto: 169 020,00 zł.
  Część 2 Rozbiórka tam bobrowych i zatorów na terenie Nadzoru wodnego w Smardzewicach na kwotę brutto: 128 520,00 zł.
  Część 3 Rozbiórka tam bobrowych i zatorów na terenie Nadzoru wodnego w Końskich na kwotę brutto: 179 064,00 zł.
  Część 4 Rozbiórka tam bobrowych i zatorów na terenie Nadzoru wodnego w Piotrkowie Trybunalskim na kwotę brutto: 100 221,84 zł.
  Część 5 Rozbiórka tam bobrowych i zatorów na terenie Nadzoru wodnego w Koniecpolu na kwotę brutto: 299 926,80 zł.
  Część 6 Rozbiórka tam bobrowych i zatorów na terenie Nadzoru wodnego w Białobrzegach na kwotę brutto: 71 798,40 zł.
  Część 7 Rozbiórka tam bobrowych i zatorów na terenie Nadzoru wodnego w Nowym Mieście nad Pilicą na kwotę brutto: 80 238,47 zł.
  Część 8 Rozbiórka tam bobrowych i zatorów na terenie Nadzoru wodnego we Włoszczowie na kwotę brutto: 157 161,60 zł.

Części postępowania

 • Numer
 • Przedmiot
 • Kategoria
 • Akcja
 • WA.ROZ.2810.124.2022/ZZPT
 • Rozbiórka tam bobrowych i zatorów na terenie Nadzoru Wodnego w Białaczowie

 • Usługi
 • Postępowanie w toku
 • Nie złożyłeś oferty
 • WA.ROZ.2810.124.2022/ZZPT
 • Rozbiórka tam bobrowych i zatorów na terenie Nadzoru Wodnego w Smardzewicach

 • Usługi
 • Postępowanie w toku
 • Nie złożyłeś oferty
 • WA.ROZ.2810.124.2022/ZZPT
 • Rozbiórka tam bobrowych i zatorów na terenie Nadzoru Wodnego w Końskich

 • Usługi
 • Postępowanie w toku
 • Nie złożyłeś oferty
 • WA.ROZ.2810.124.2022/ZZPT
 • Rozbiórka tam bobrowych i zatorów na terenie Nadzoru Wodnego w Piotrkowie Trybunalskim

 • Usługi
 • Postępowanie w toku
 • Nie złożyłeś oferty
 • WA.ROZ.2810.124.2022/ZZPT
 • Rozbiórka tam bobrowych i zatorów na terenie Nadzoru Wodnego w Koniecpolu

 • Usługi
 • Postępowanie w toku
 • Nie złożyłeś oferty
 • WA.ROZ.2810.124.2022/ZZPT
 • Rozbiórka tam bobrowych i zatorów na terenie Nadzoru Wodnego w Białobrzegach

 • Usługi
 • Postępowanie w toku
 • Nie złożyłeś oferty
 • WA.ROZ.2810.124.2022/ZZPT
 • Rozbiórka tam bobrowych i zatorów na terenie Nadzoru Wodnego w Nowym Mieście nad Pilicą

 • Usługi
 • Postępowanie w toku
 • Nie złożyłeś oferty
 • WA.ROZ.2810.124.2022/ZZPT
 • Rozbiórka tam bobrowych i zatorów na terenie Nadzoru Wodnego we Włoszczowie

 • Usługi
 • Postępowanie w toku
 • Nie złożyłeś oferty

Informacja

Nie można wziąć udziału w postępowaniu. Postępowanie już się rozpoczęło.

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry