Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Obsługa prawna Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW Białystok z podziałem na części

Tryb podstawowy
Postępowanie podzielone na części

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Pułkowa 11
15-143 Białystok
tel.+48857330326
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  BI.ROZ.2810.88.2022.MŁ
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  30.11.2022 15:00
 • Termin składania ofert
  08.12.2022 11:00
 • Termin otwarcia ofert
  08.12.2022 12:00

Opis przedmiotu zamówienia

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie wykonali, bądź wykonują usługę polegającą na prowadzeniu co najmniej 12 miesięcznej stałej obsługi prawnej podmiotu lub podmiotów sektora finansów publicznych w rozumieniu Ustawy o finansach publicznych z zastrzeżeniem, że w ramach tej obsługi prawnej Wykonawca zajmował się zagadnieniami z zakresu przygotowania lub realizowania zamówień publicznych oraz przygotowywania lub opiniowania decyzji, postanowień lub innych pism organu w sprawach administracyjnych prowadzonych w oparciu o przepisy ustawy z dn. 20 lipca 2017r. Prawo Wodne lub ustawy z dn. 27.04.2001 Prawo ochrony środowiska.

2. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do wykonywania zawodu adwokata lub radcy prawnego, zgodnie z ustawą z dnia 26 maja 1982 r Prawo o adwokaturze (t. jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1651 z późn. zm.) lub ustawą z dnia 6 lipca 1982 o radcach prawnych (t. jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 75 z późn. zm), lub prawnika zagranicznego w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (t. jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 823). Osoba ta musi legitymować się co najmniej 36 miesięcznym doświadczeniem w zakresie obsługi prawnej podmiotu sektora finansów publicznych z zakresu Prawa Wodnego lub/i Prawa Ochrony Środowiska lub/i Prawa Zamówień Publicznych.

Branże CPV

 • 79100000-5 - Usługi prawnicze

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 08.12.2022 11:06:36
 • Zamówienia Białystok

 • Zamawiający zamieścił na stronie internetowej niniejszego postępowania informację o kwocie na sfinansowanie zamówienia
 • 15.12.2022 13:33:33
 • Zamówienia Białystok

 • Zamawiający zamieścił na stronie internetowej niniejszego postępowania sprostowanie dotycz. informacji z otwarcia ofert
 • 20.12.2022 10:26:52
 • Zamówienia Białystok

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 • 20.12.2022 10:30:13
 • Zamówienia Białystok

 • INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY cz1
 • 20.12.2022 10:30:56
 • Zamówienia Białystok

 • INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY cz. 2
 • 20.12.2022 10:33:48
 • Zamówienia Białystok

 • INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 • 29.12.2022 14:56:23
 • Zamówienia Białystok

 • Uchylanie się wykonawcy od podpisania umowy
 • 29.12.2022 15:00:09
 • Zamówienia Białystok

 • Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania - część 2

Części postępowania

 • Numer
 • Przedmiot
 • Kategoria
 • Status
 • Twój status
 • Akcja
 • BI.ROZ.2810.88.2022.MŁ
 • Usługi w zakresie bieżącej obsługi prawnej Zarządu Zlewni w Giżycku - część 1

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • BI.ROZ.2810.88.2022.MŁ
 • Usługi w zakresie bieżącej obsługi prawnej Zarządu Zlewni w Ostrołęce - część 2

 • Usługi
 • Postępowanie unieważnione
 • Nie złożyłeś oferty

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry