Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

"Zakup czołowego wózka widłowego"

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

Zarzecze 13B
03-194 Warszawa
tel.22 58 70 363
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Analiza ofert
 • Numer postępowania
  WA.ROZ.2810.125.2022/ZZWŁ
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  30.11.2022 23:00
 • Termin składania ofert
  08.12.2022 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  08.12.2022 10:30
 • Zgłoś udział w postępowaniu

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa nowego wózka widłowego o następujących parametrach:

 1. udźwig : 2500-3000 kg
 2. wysokość podnoszenia: 4 – 5 m
 3. napęd: silnik spalinowy diesel
 4. długość wideł roboczych: 1200 mm
 5. opony  (przednie, tylne) : pneumatyczne
 6. widły z bocznym hydraulicznym przesuwem
 7. pełne oświetlenie led
 8. wyświetlacz wielofunkcyjny
 9. amortyzowany fotel operatora
 10. wspomaganie układu kierowniczego
 11. hak holowniczy
 12. światło cofania wraz z ostrzeżeniem akustycznym
 13. pełna dokumentacja pod UDT
 14. rok produkcji: 2022 rok

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

nie dotyczy

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

nie dotyczy

Warunki realizacji umowy

  1. Wybrany wykonawca zobowiązany jest najpóźniej do dnia zawarcia umowy wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
 1. pieniądzu,
 2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
 3. gwarancjach bankowych
 4. gwarancjach ubezpieczeniowych,
 5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
  1. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w pieniądzu Wykonawca powinien dokonać przelewu na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Gospodarstwa Krajowego, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa nr 43 1130 1017 0020 1510 6790 0007 z dopiskiem: „Zabezpieczenie do post. Nr WA.ROZ.2810.125.2022/ZZWŁ.”, przy czym w terminie podpisania umowy środki muszą znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego
   1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym ni̇ż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
   2. Zamawiający̨ może zawrzeć umowę̨ w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli̇ w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę.

Informacje dodatkowe

Dostawca udziela 60 miesięcy (5 lat) gwarancji lub 5000 MTH (w zależności co nastąpi wcześniej) oraz bezpłatne przeglądy gwarancyjne określone w treści karty gwarancyjnej w ilości wskazanej przez producenta.

Zamawiający wymaga aby dostarczony przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy, nieużywany.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia do 7 dni od daty zawarcia umowy. Dowodem zrealizowania dostawy przedmiotu zamówienia będzie pisemne potwierdzenie odbioru (protokół odbioru), po sprawdzeniu kompletności sprzętu, dokonane przez uprawnionego pracownika zamawiającego oraz przedstawiciela Wykonawcy. Dostawa winna być zrealizowana w dniach pracy zamawiającego tj. w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 -15.00. Wykonawca podczas dostawy dokona uruchomienia wózka widłowego i udzieli instruktażu obsługi eksploatacyjnej.

Branże CPV

 • 42415110-2 - Wózki widłowe

Pliki do pobrania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 05.12.2022 15:14:15
 • Bożena Mróz

 • WYJASNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

  Dotyczy postępowania na zadanie pod pn.: „Zakup czołowego wózka widłowego”
  Numer referencyjny: WA.ROZ.2810.125.2022/ZZWŁ

  Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
  w Warszawie informuje, że na podstawie w art. 284 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1710 t.j.) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem
  o wyjaśnienie treści SWZ.

  Od Wykonawcy wpłynęło zapytanie dotyczące przedmiotowego postępowania. W związku
  z powyższym, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ww. ustawy, zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami treści SWZ:

  Poniżej treść zapytania wraz z wyjaśnieniami:
  Pytanie z dnia 02.12.2022r.

  Pytanie:
  Witam.
  Czy dopuszczacie Państwo do udziału w postepowaniu wózek widłowy z roku modelowego 2022, ale wyprodukowany w 2021r ?

  Odpowiedz:
  Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia, nie ma możliwości udziału w postępowaniu na dostawę sprzętu wyprodukowanego w 2021 r.
 • 08.12.2022 10:27:19
 • Bożena Mróz

 • Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

  Zamawiający - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
  w Warszawie, prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn.: „Zakup czołowego wózka widłowego”, znak sprawy: WA.ROZ.2810.125.2022/ZZWŁ

  działając na mocy art.222 ust.4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych informuje, iż kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie ww. zamówienia wynosi: 170 035,20 zł brutto.
 • 08.12.2022 11:51:39
 • Bożena Mróz

 • Zamawiający opublikował informację z otwarcia ofert, o której mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 • 19.12.2022 10:53:55
 • Bożena Mróz

 • Zamawiający opublikował informację z wyboru najkorzystniejszej oferty, działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.

Informacja

Nie można wziąć udziału w postępowaniu. Postępowanie już się rozpoczęło.

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry