Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r15171,Modernizacja-budynku-biurowego-polegajaca-na-montazu-systemu-klimatyzacji-ul-Bra.html
16.07.2024, 11:24

Informacja

Postępowanie uruchomione w trybie ograniczonym. Wymaga zaproszenia od zamawiającego i zalogowania się.

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Modernizacja budynku biurowego polegająca na montażu systemu klimatyzacji ul. Braci Gierymskich 149a we Wrocławiu. Wykonanie instalacji klimatyzacji wraz z dostawą urządzeń klimatyzacyjnych w obiektach RZGW Wrocław

Zamówienie z wolnej ręki

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Wrocławiu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Wrocławiu

C.K. Norwida 34
50-950 Wrocław
tel.+48 71 3378842
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie unieważnione
 • Numer postępowania
  WR.ROZ.2810.140.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  01.12.2022 16:00
 • Termin oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu
  05.12.2022 08:00
 • Rozpoczęcie negocjacji
  05.12.2022 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja budynku biurowego polegająca na montażu systemu klimatyzacji. Wykonanie instalacji klimatyzacji wraz z dostawą urządzeń klimatyzacyjnych w obiektach RZGW Wrocław.
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do przedmiotowego Zaproszenia.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

Określone w art. 116 ust. 1 ustawy Pzp – w odniesieniu do zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający może określić warunki dotyczące niezbędnego wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego wykonawcy lub osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości. W szczególności zamawiający może wymagać, aby wykonawcy spełniali wymagania odpowiednich norm zarządzania jakością, w tym w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych, oraz systemów lub norm zarządzania środowiskowego, wskazanych przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w dokumentach zamówienia. Wykonawca winien wykazać, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dwóch zamówień obejmujących montaż klimatyzacji.

Informacje dodatkowe

 1. Podstawy wykluczenia oraz warunki udziału w postępowaniu
  1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp, wykonawcę, na podstawie:
   1. art. 108 ust. 1 ustawy Pzp,
   2. następujących okoliczności wskazanych w art. 109 ust. 1 ustawy Pzp:
 • z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wykluczy wykonawcę który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady (art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp).
 1. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835) z postępowania wyklucza się:
 1. wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18.05.2006 r. i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17.03.2014 r. albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13.04.2022 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 835);
 2. wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych
  w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18.05.2006 r. i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17.03.2014 r. albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24.02.2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13.04.2022 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 835);
 3. wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24.02.2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13.04.2022 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 835)
 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, na podstawie okoliczności wskazanych w art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie:
 1. Zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:
 • obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji,
 • osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu, lub
 •  osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu, w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.
 1. W zależności od zaistniałych podstaw wykluczenia określonych w pkt. 1 Zaproszenia, następuje wykluczenie Wykonawcy na odpowiedni okres wskazany w art. 111 ustawy Pzp, a w przypadku podstaw wykluczenia określonych w pkt. 2 i 3 Zaproszenia wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w przywołanych przepisach.
 2. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

Branże CPV

 • 39717200-3 - Urządzenia klimatyzacyjne
 • 45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
 • 45331220-4 - Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych

Informacja

Postępowanie unieważnione: Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania.

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.