Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Cykliczne dostawy artykułów biurowych dla RZGW Poznań oraz jednostek podległych

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Chlebowa 4/8
61-003 Poznań
tel.61 856 77 05
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  PO.ROZ.2810.82.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  19.12.2022 10:00
 • Termin składania ofert
  16.01.2023 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  16.01.2023 10:30

Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia są:

cykliczne dostawy artykułów biurowych dla RZGW Poznań oraz jednostek podległych:

 1. Zarządu Zlewni w Gorzowie Wlkp., ul. Walczaka 25a, 66-400 Gorzów Wlkp,
 2. Zarządu Zlewni w Kaliszu, ul. Skarszewska 42A, 62-800 Kalisz,
 3. Zarządu Zlewni w Sieradzu, Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz,
 4. Zarządu Zlewni w Kole, ul. Prusa 3, 62-600 Koło,
 5. Zarządu Zlewni w Poznaniu, ul. Szewska 1, 61-760 Poznań
 6. RZGW w Poznaniu, ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań,

Szczegółowy zakres zamówienia określa opis przedmiotu zamówienia oraz formularz asortymentowo – cenowy .

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał trzy dostawy artykułów biurowych, każda o wartości co najmniej:

 

100 000,00 zł brutto

Warunki realizacji umowy

  1. Umowa zostanie zawarta według Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik do SWZ.
  2. Wykonawca akceptuje treść Wzoru umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik do SWZ, oświadczeniem zawartym w treści Formularza oferty. Postanowienia umowy ustalone we Wzorze nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień Wzoru umowy stanowi jeden z wymogów ważności oferty.
  3. Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych we wzorze umowy.

Informacje dodatkowe

  1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
  2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych
  3. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
  4. Zamawiający informuje, iż kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 270 000,00 zł brutto (Kwota ta będzie stanowić wartość umowy).
  5. Informacje dotyczące wymogów zatrudnienia pracowników Wykonawcy lub podwykonawcy. Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie określa wymagań dotyczących zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia (na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy PZP)
  6. Stosownie do art. 257 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przedmiotowego postępowania jeżeli środki, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części przedmiotowego zamówienia, nie zostaną mu przyznane. W przypadku unieważnienia na podstawie ww. przesłanki, Wykonawcom nie przysługuje zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu.
  7. Termin wykonania zamówienia wynosi: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2023 lub wyczerpania limitu  środków finansowych;

Pozostałe zapisy i szczegóły w SWZ

Branże CPV

 • 22000000-0 - Druki i produkty podobne
 • 22600000-6 - Tusz
 • 22815000-6 - Notatniki
 • 22816000-3 - Bloki papierowe
 • 22816300-6 - Bloczki samoprzylepnych karteczek na notatki
 • 22850000-3 - Skoroszyty i podobne wyroby
 • 24910000-6 - Kleje
 • 30190000-7 - Różny sprzęt i artykuły biurowe
 • 30192100-2 - Gumki
 • 30192121-5 - Długopisy kulkowe
 • 30192125-3 - Pisaki
 • 30192130-1 - Ołówki
 • 30192131-8 - Ołówki automatyczne
 • 30192132-5 - Wkłady grafitowe do ołówków
 • 30192133-2 - Temperówki do ołówków
 • 30192160-0 - Korektory
 • 30192800-9 - Etykiety samoprzylepne
 • 30194000-5 - Przybory kreślarskie
 • 30197100-7 - Zszywki, gwoździki z szerokim łebkiem, pinezki kreślarskie
 • 30197210-1 - Skoroszyty kołowe
 • 30197220-4 - Spinacze do papieru
 • 30197300-9 - Otwieracze do listów, zszywacze i dziurkacze
 • 30197320-5 - Zszywacze
 • 30197321-2 - Usuwacz zszywek
 • 30197330-8 - Dziurkacze
 • 30197630-1 - Papier do drukowania
 • 30199230-1 - Koperty
 • 42991100-0 - Maszyny introligatorskie

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry