Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Postępowanie uruchomione w trybie ograniczonym. Wymaga zaproszenia od zamawiającego i zalogowania się.

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Eksploatacja systemu wodnego Kanału Wieprz Krzna w km 0+000-73+020 w 2023 r.

Zamówienie z wolnej ręki

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Leszka Czarnego 3
20-610 Lublin
tel.+48 (81) 531 03 18
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  LU.ROZ.2810.112.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  16.12.2022 09:00
 • Termin oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu
  19.12.2022 08:00
 • Rozpoczęcie negocjacji
  19.12.2022 08:10

Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest eksploatacja systemu wodnego Kanału Wieprz Krzna w km 0+000-73+020 w 2023r.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie wyznacza udziału warunku w postępowaniu.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

W zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Wykonawca winien dysponować środkami finansowymi lub posiadać zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż  60 000,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych),

Wykonawca winien być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 300 000 PLN  (słownie: trzysta tysięcy złotych).

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykonawca winien wykazać, że wykonał,  a w przypadku świadczeń powtarzających się  lub ciągłych również wykonuje , w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie ,zamówienie polegające na prowadzeniu przez okres co najmniej 12 miesięcy czynności eksploatacyjnych budowli hydrotechnicznych   na łączną kwotę brutto min. 200 000,00 PLN .

Wykonawca winien dysponować 1 osobą odpowiadającą za eksploatację urządzeń elektroenergetycznych, posiadającą odpowiednie uprawnienia kwalifikacyjne na stanowisku E (eksploatacji) w zakresie urządzeń i instalacji elektroenergetycznych do      1 kV oraz posiadającą  roczne doświadczenie w zakresie obsługi pompowni.

             Wykonawca winien dysponować następującym sprzętem  :

       - min.  jednym samochodem dostawczo-osobowy o ładowności do 3,5 tony,

      -  min.  jednym ciągnikiem kołowym lub gąsiennicowym o mocy min. 100 KM,

      - min. jedną koparką lub koparko – ładowarką o mocy min. 100 KM

Warunki realizacji umowy

Istotne postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy określa załącznik nr 3 do zaproszenia – projekt Umowy.

Branże CPV

 • 90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry