Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r15274,Eksploatacja-systemu-wodnego-Kanalu-Wieprz-Krzna-w-km-0000-73020-w-2023-r.html
2024-02-24, 08:17

Informacja

Postępowanie uruchomione w trybie ograniczonym. Wymaga zaproszenia od zamawiającego i zalogowania się.

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Eksploatacja systemu wodnego Kanału Wieprz Krzna w km 0+000-73+020 w 2023 r.

Zamówienie z wolnej ręki

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Leszka Czarnego 3
20-610 Lublin
tel.+48 (81) 531 03 18
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  LU.ROZ.2810.112.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  16.12.2022 09:00
 • Termin oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu
  19.12.2022 08:00
 • Rozpoczęcie negocjacji
  19.12.2022 08:10

Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest eksploatacja systemu wodnego Kanału Wieprz Krzna w km 0+000-73+020 w 2023r.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie wyznacza udziału warunku w postępowaniu.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

W zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Wykonawca winien dysponować środkami finansowymi lub posiadać zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż  60 000,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych),

Wykonawca winien być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 300 000 PLN  (słownie: trzysta tysięcy złotych).

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykonawca winien wykazać, że wykonał,  a w przypadku świadczeń powtarzających się  lub ciągłych również wykonuje , w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie ,zamówienie polegające na prowadzeniu przez okres co najmniej 12 miesięcy czynności eksploatacyjnych budowli hydrotechnicznych   na łączną kwotę brutto min. 200 000,00 PLN .

Wykonawca winien dysponować 1 osobą odpowiadającą za eksploatację urządzeń elektroenergetycznych, posiadającą odpowiednie uprawnienia kwalifikacyjne na stanowisku E (eksploatacji) w zakresie urządzeń i instalacji elektroenergetycznych do      1 kV oraz posiadającą  roczne doświadczenie w zakresie obsługi pompowni.

             Wykonawca winien dysponować następującym sprzętem  :

       - min.  jednym samochodem dostawczo-osobowy o ładowności do 3,5 tony,

      -  min.  jednym ciągnikiem kołowym lub gąsiennicowym o mocy min. 100 KM,

      - min. jedną koparką lub koparko – ładowarką o mocy min. 100 KM

Warunki realizacji umowy

Istotne postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy określa załącznik nr 3 do zaproszenia – projekt Umowy.

Branże CPV

 • 90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.