Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r15275,Eksploatacja-i-uslugi-zwiazane-z-utrzymaniem-urzadzen-hydrotechnicznych-w-2023r-.html
13.07.2024, 18:19

Informacja

Postępowanie uruchomione w trybie ograniczonym. Wymaga zaproszenia od zamawiającego i zalogowania się.

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Eksploatacja i usługi związane z utrzymaniem urządzeń hydrotechnicznych w 2023r. na terenie działania ZZ w Zamościu: Część II - Eksploatacja węzła wodnego Siemień, pow. Parczew w 2023 r.

Zamówienie z wolnej ręki

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Leszka Czarnego 3
20-610 Lublin
tel.+48 (81) 531 03 18
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  LU.ROZ.2810.114.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  16.12.2022 09:00
 • Termin oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu
  19.12.2022 08:00
 • Rozpoczęcie negocjacji
  19.12.2022 08:10

Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest eksploatacja i usługi związane z utrzymaniem urządzeń hydrotechnicznych w 2023r. na terenie działania ZZ w Zamościu: Część II - Eksploatacja węzła wodnego Siemień, pow. Parczew w 2023 r.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

           Wykonawca winien dysponować środkami finansowymi lub posiadać zdolność

           kredytową w wysokości nie mniejszej niż :

           dla części II zamówienia : 16 000,00 PLN (słownie : szesnaście  tysięcy złotych)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykonawca winien wykazać, że wykonał,  a w przypadku świadczeń powtarzających się

            lub ciągłych również wykonuje , w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia

           działalności jest krótszy – w tym okresie ,zamówienie     polegające na prowadzeniu

           przez okres co najmniej 12 miesięcy czynności   eksploatacyjnych budowli

           hydrotechnicznych   na łączną kwotę brutto min.:

           dla  części II zamówienia - 70 000,00 PLN ( siedemdziesiąt tysięcy złotych)

Wykonawca winien dysponować 1 osobą odpowiadającą za eksploatację urządzeń elektroenergetycznych, posiadającą odpowiednie uprawnienia kwalifikacyjne na stanowisku E (eksploatacji) w zakresie urządzeń i instalacji elektroenergetycznych do      1 kV oraz posiadającą  roczne doświadczenie w zakresie obsługi pompowni.

Warunki realizacji umowy

Istotne postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy określa załącznik nr 3 do zaproszenia – projekt Umowy.

Branże CPV

 • 71311100-2 - Usługi dodatkowe w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.