Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Postępowanie uruchomione w trybie ograniczonym. Wymaga zaproszenia od zamawiającego i zalogowania się.

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Eksploatacja i usługi związane z utrzymaniem urządzeń hydrotechnicznych w 2023 r. na terenie działania ZZ w Zamościu: Część I – Eksploatacja zbiornika wodnego Krynice, pow. Tomaszów Lubelski, w 2023 r.”

Zamówienie z wolnej ręki

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Leszka Czarnego 3
20-610 Lublin
tel.+48815310318
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  LU.ROZ.2810.113.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  16.12.2022 10:00
 • Termin oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu
  20.12.2022 08:00
 • Rozpoczęcie negocjacji
  20.12.2022 08:15

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie czynności eksploatacyjnych obiektu - Zbiornik wodny Krynice, pow. Tomaszów Lubelski, woj. lubelskie, dla którego prawa właścicielskie wykonuje PGW Wody Polskie, RZGW Lublin, Zarząd Zlewni Zamość, Nadzór Wodny Zamość.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca winien dysponować środkami finansowymi lub posiadać zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 12 000,00 PLN (słownie: dwanaście tysięcy złotych).

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

 • Wykonawca winien wykazać, że wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się  lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zamówienie polegające na prowadzeniu przez okres co najmniej 12 miesięcy czynności eksploatacyjnych budowli hydrotechnicznych na łączną kwotę brutto min.: 60 000,00 PLN  (sześćdziesiąt tysięcy złotych);
 • Wykonawca winien dysponować 1 osobą odpowiadającą za eksploatację urządzeń elektroenergetycznych, posiadającą odpowiednie uprawnienia kwalifikacyjne na stanowisku E (eksploatacji) w zakresie urządzeń i instalacji elektroenergetycznych do 1 kV oraz posiadającą roczne doświadczenie w zakresie obsługi pompowni.

Warunki realizacji umowy

Termin realizacji przedmiotu umowy: 365 dni kalendarzowych od daty 15.01.2023 r.

Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty cenowej,  do dnia 20.12.2022 r., do godziny 8.00.

Termin negocjacji: 20.12.2022 r.  godz. 11.00.

Negocjacje odbędą się w formie elektronicznej poprzez wideokonferencję zorganizowaną on-line przez Zamawiającego przy użyciu aplikacji Microsoft Teams.

Branże CPV

 • 90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry