Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r15278,Eksploatacja-i-uslugi-zwiazane-z-utrzymaniem-urzadzen-hydrotechnicznych-w-2023-r.html
2024-02-24, 06:43

Informacja

Postępowanie uruchomione w trybie ograniczonym. Wymaga zaproszenia od zamawiającego i zalogowania się.

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Eksploatacja i usługi związane z utrzymaniem urządzeń hydrotechnicznych w 2023 r. na terenie działania ZZ w Zamościu: Część III – przepompownia Dęblin-Masów, wały p/powodziowe rz. Wieprz w 2023

Zamówienie z wolnej ręki

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Leszka Czarnego 3
20-610 Lublin
tel.+48815310318
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  LU.ROZ.2810.115.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  16.12.2022 10:00
 • Termin oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu
  20.12.2022 08:00
 • Rozpoczęcie negocjacji
  20.12.2022 08:15

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie czynności eksploatacyjnych związanych z utrzymaniem przepompowni Dęblin – Masów oraz wałów przeciwpowodziowych rzeki Wieprz wraz z urządzeniami towarzyszącymi, pow. Ryki, woj. lubelskie, dla których prawa właścicielskie wykonuje  PGW Wody Polskie,  RZGW Lublin, Zarząd Zlewni w Zamościu, Nadzór Wodny Ryki.

Przedmiot zamówienia szczegółowo przedstawiono w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik do niniejszego Zaproszenia

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca winien dysponować środkami finansowymi lub posiadać zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 18 000,00 PLN (słownie: osiemnaście tysięcy złotych).

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

 • Wykonawca winien wykazać, że wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się  lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zamówienie polegające na prowadzeniu przez okres co najmniej 12 miesięcy czynności eksploatacyjnych budowli hydrotechnicznych na łączną kwotę brutto min.: 80 000,00 PLN  (osiemdziesiąt tysięcy złotych);
 • Wykonawca winien dysponować 1 osobą odpowiadającą za eksploatację urządzeń elektroenergetycznych, posiadającą odpowiednie uprawnienia kwalifikacyjne na stanowisku E (eksploatacji) w zakresie urządzeń i instalacji elektroenergetycznych do 1 kV oraz posiadającą roczne doświadczenie w zakresie obsługi pompowni.

Warunki realizacji umowy

Termin realizacji przedmiotu umowy: 365 dni kalendarzowych od daty 15.01.2023 r.

Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty cenowej,  do dnia 20.12.2022 r., do godziny 8.00.

Termin negocjacji: 20.12.2022 r.  godz. 10.00.

Negocjacje odbędą się w formie elektronicznej poprzez wideokonferencję zorganizowaną on-line przez Zamawiającego przy użyciu aplikacji Microsoft Teams.

Branże CPV

 • 90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.