Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dostawa przełączników i switchy na potrzeby RZGW Szczecin, RZGW Gdańsk

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Tama Pomorzańska 13A
70-030 Szczecin
tel.+48914411225
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  SZ.ROZ.2810.42.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  27.12.2022 14:00
 • Termin składania ofert
  09.01.2023 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  09.01.2023 12:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa przełączników i switchy na potrzeby Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Tama Pomorzańska 13A, 70-030 Szczecin oraz  Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, ul. ks Franciszka Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk.W ramach dostawy Wykonawca przeprowadzi instalację i konfigurację dostarczonych przełączników według wymagań Zamawiającego, dokona konfiguracji z posiadanym sprzętem Zamawiającego, serwerami, macierzami w siedzibach Zamawiającego oraz zapewni szkolenie z zakresu obsługi i konfiguracji zaoferowanego sprzętu przez autoryzowanego inżyniera producenta.

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 6 do SWZ.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Nie dotyczy

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zgodnie z punktem 7.2.4 SWZ

Warunki realizacji umowy

Umowa dla danej części zamówienia zostanie zawarta według Wzoru umowystanowiącego Załącznik Nr 7 do SWZ.

Informacje dodatkowe

Celem skomunikowania się z Zamawiającym (z wyłączeniem złożenia oferty orazdokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, którychsposób złożeniazostałopisany w pkt 14.1 – 14.6
specyfi kacji warunków zamówienia, zwanej dalej „SWZ”), Wykonawca korzystazzakładki „Zapytaj”. Zakładka ta służy również Zamawiającemu do komunikacji zWykonawcami.
Szczegółowy sposób komunikacji zawiera SWZ w punkcie 3.
Zamawiający informuje, że adres e-mail: zamowienia.szczecin@wody.gov.pl
wskazany w ogłoszeniu o zamówieniu, służy jedynie do przesyłaniaogłoszeń i otrzymywania
informacji zwrotnej z Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Niejest to adresdokomunikacji z Wykonawcami.

Branże CPV

 • 30232000-4 - Sprzęt peryferyjny

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry