Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Bieżąca eksploatacja urządzeń wodnych i stacji pomp – obiekty w obrębie działania Nadzorów Wodnych Nowy Tomyśl, Wolsztyn i Grodzisk Wlkp.

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Chlebowa 4/8
61-003 Poznań
tel.61 856 77 05
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  PO.ROZ.2710.02.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  06.02.2023 11:00
 • Termin składania ofert
  16.03.2023 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  16.03.2023 10:30

Opis przedmiotu zamówienia

 • Przedmiotem zamówienia jest bieżąca eksploatacja urządzeń wodnych zgodnie z załączonymi wykazami obiektów oraz zakresami obowiązków strażnika melioracyjnego i obsługi pompowni. Zamówienie zostało podzielone na 3 części:
 • Część 1 – Przedmiotem zamówienia jest eksploatacja 24 urządzeń wodnych, w tym 12 jazów i 12 zastawek w obrębie działania Nadzoru Wodnego w Nowym Tomyślu zlokalizowanych na ciekach: Rzeka Szarka, Kościółek (Strumień Kościółek), Jastrzębski Rów (Kanał Wargański), Kanał Dźwinski (Kanał Dźwina), Kanał Belęcin Perzyny, Kanał Północny Obry, dopływ z Żodynia (Rów Żodyński), Rów Grabarski . Zakres robót obejmuje comiesięczną eksploatację polegającą na utrzymaniu budowli oraz terenu wokół zapewniającym im prawidłowe funkcjonowanie ( zgodnie z zakresami obowiązków strażnika melioracyjnego).
 • Część 2 – Przedmiotem zamówienia jest eksploatacja 4 urządzeń wodnych, w tym 2 jazów i 2 pompowni w obrębie działania Nadzoru Wodnego w Wolsztynie zlokalizowanych na ciekach: Rzeka Dojca, oraz Jezioro Berzyńskie . Zakres robót obejmuje comiesięczna eksploatacje budowli polegającą na utrzymaniu budowli oraz terenu wokół budowli w należytym stanie zapewniającym ich prawidłowe funkcjonowanie ( zgodnie z zakresami obowiązków strażnika melioracyjnego oraz obsługującego pompownie).
 • Część 3 – Przedmiotem zamówienia jest eksploatacja 43 urządzeń wodnych w tym 16 jazów, 21 zastawek i 6 pompowni w obrębie działania Nadzoru Wodnego w Grodzisk Wielkopolski zlokalizowanych na ciekach: Struga Kamieniecka, Kanał Północny Obry, Kanał Środkowy Obry, Kanał Łączący II, Rów Gniński, Kanał Łączący I, Kanał Wroniawski, Wroniawy-Terespol, Rów Główny, Rów Kapłoniec, Rzeka Solecka, Rów Grodziski. Zakres robót obejmuje comiesięczna eksploatacje budowli polegającą na utrzymaniu budowli oraz terenu wokół budowli w należytym stanie zapewniającym ich prawidłowe funkcjonowanie (zgodnie z zakresami obowiązków strażnika melioracyjnego oraz obsługującego pompownie).

 

Szczegółowy zakres i rodzaj prac przewidzianych do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części (obiektów), z podaniem ich lokalizacji określają:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dla danej części) zamówienia zawierają Załączniki do SWZ :

 • opisy przedmiotu zamówienia
 • Wykazy budowli podlegających eksploatacji oraz mapki lokalizacyjne
 • Kosztorysy ofertowe - wzór

 

Zamawiający przewiduje odrębnie dla każdej części zamówienia skorzystanie z prawa opcji w zakresie czasu trwania umowy.

Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia oferty obejmującej tylko część gwarantowaną, bez części opcjonalnej i odwrotnie. W związku z tym, każda część zamówienia, na którą będzie składana oferta, obejmuje zobowiązanie do wykonania zarówno części gwarantowanej jak i części opcjonalnej.

Zgodnie z zapisami umowy:

1.  Zamawiający zastrzega możliwość zastosowania opcji (określonej w art. 441 ust. 1 ustawy PZP) do zwiększenia zakresu zamówienia o wykonanie obowiązku bieżącej konserwacji, eksploatacji i utrzymania urządzeń wodnych w okresie wskazanym w § 2 ust. 1 pkt 1.2.

2.  Zamawiający będzie mógł skorzystać z opcji w sytuacji, gdy uzyska zgodę jednostki nadrzędnej na wykonanie obowiązku bieżącej konserwacji, eksploatacji i utrzymania urządzeń wodnych w okresie wskazanym w § 2 ust. 1 pkt 1.2.

3.  Zamawiający może z opcji nie skorzystać lub skorzystać w niepełnym zakresie.

4.  Zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego.

5.  Nieskorzystanie przez Zamawiającego z opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

6.  Warunkiem uruchomienia przez Zamawiającego opcji będzie złożenie pisemnego oświadczenia woli o skorzystaniu z opcji z jednoczesnym wskazaniem zakresu opcji nie później niż 10 dni przed upływem terminu zakończenia zakresu podstawowego.

7.  Zasady dotyczące realizacji zamówienia objętego opcją będą takie same jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego

 

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

 1. Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się doświadczeniem w wykonaniu usług/robót, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie dla:

część nr 1 – co najmniej 3 usługi lub roboty w zakresie bieżącej konserwacji, lub eksploatacji
lub utrzymania urządzeń wodnych, w tym co najmniej jedną usługę na kwotę nie mniejszą niż
50 000 zł brutto (pięćdziesiąt tysięcy złotych i 00/100)

część nr 2 – co najmniej 3 usługi lub roboty w zakresie bieżącej konserwacji, lub eksploatacji
lub utrzymania urządzeń wodnych, w tym co najmniej jedną usługę na kwotę nie mniejszą niż
70 000 zł brutto (siedemdziesiąt tysięcy złotych i 00/100)

część nr 3 – co najmniej 3 usługi lub roboty w zakresie bieżącej konserwacji, lub eksploatacji
 lub utrzymania urządzeń wodnych, w tym co najmniej jedną usługę na kwotę nie mniejszą niż 170 000 zł brutto (sto siedemdziesiąt tysięcy złotych i 00/100)

W odniesieniu do Wykonawcy składającego ofertę na kilka części dotyczących bieżącej konserwacji lub eksploatacji lub utrzymania urządzeń wodnych, warunek zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się wykonaniem co najmniej 3 usług lub robót  w zakresie bieżącej konserwacji lub eksploatacji lub utrzymania urządzeń wodnych, w tym co najmniej 1 usługi lub roboty o wartości dla tej części dla której wskazano największą wartość, tzn. przykładowo Wykonawca składający ofertę na realizację części 1 i części 3 zobowiązany jest do wykazania wykonania co najmniej 3 usług lub robót w zakresie bieżącej konserwacji lub eksploatacji lub utrzymania urządzeń wodnych, w tym co najmniej jednej usługi lub roboty o wartości nie mniejszej niż 170 000,00 zł brutto ( sto siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

 1. Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że :

- dysponuje osobami posiadającymi aktualne świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do eksploatacji sieci, urządzeń i instalacji elektroenergetycznych :

 • Dla części 1,2,3

 Obsługa stacji pomp powinna posiadać stosowne uprawnienia tj. wymagane kwalifikacje w zakresie obsługi urządzeń i instalacji elektroenergetycznych – uprawnienia eksploatacyjne do 1 kV.

 • Dla części 2,3

Obsługa elektryczna stacji pomp – pracownik powinien posiadać odpowiednie  uprawnienia wymagane przez prawo energetyczne –  uprawnienia eksploatacyjne do 15 kV. skierowaną przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialną za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat jej kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także

Warunki realizacji umowy

 1. Umowa dla danej części zamówienia zostanie zawarta według Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik do SWZ.
 2. Wykonawca akceptuje treść Wzoru umowy (odpowiednio dla danej części zamówienia) na wykonanie przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik do SWZ, oświadczeniem zawartym w treści Formularza oferty. Postanowienia umowy ustalone we Wzorze nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień Wzoru umowy stanowi jeden z wymogów ważności oferty.
 3. Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych we wzorze umowy.

Branże CPV

 • 71330000-0 - Różne usługi inżynieryjne
 • 90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 13.02.2023 13:29:23
 • Tomasz Białas

 • Zamawiający zamieści na stronie internetowej prowadzonego postępowania - Platformie zakupowej brakującą SWZ po publikacji Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej lub w przypadku nie powiadomienia o publikacji - w terminie 48 godzin od potwierdzenia przez UPUE otrzymania tego ogłoszenia.
  Ze względu na przepis art. 137 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający dokona zmiany terminu składania, otwarcia i związania ofertą.
  Zmiana terminów dokonana obecnie - w dniu 13.02.2023 roku - na Platformie zakupowej w przedmiotowym postępowaniu przetargowym ma jedynie wymiar techniczny. Pozostałe załączniki do SWZ zamieszczone na platformie zakupowej są obowiązujące i pozostają bez zmian.
 • 13.02.2023 14:58:25
 • Tomasz Białas

 • Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
 • 01.03.2023 09:27:51
 • Tomasz Białas

 • Zamawiający dokonał sprostowania ogłoszenia o zamówieniu. Niniejsze sprostowanie ma wymiar techniczny i nie zmieni nic w zakresie składania przez Wykonawców ofert w postępowaniu.

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry