Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Bieżąca eksploatacja i utrzymanie urządzeń wodnych i zbiorników wodnych na terenie ZZ Sieradz

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Chlebowa 4/8
61-003 Poznań
tel.+48 61 856 77 95
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  PO.ROZ.2710.05.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  22.02.2023 11:00
 • Termin składania ofert
  23.03.2023 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  23.03.2023 10:30

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest :

Bieżąca eksploatacja i utrzymanie urządzeń wodnych na terenie Zarządu Zlewni w Sieradzu

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie bieżącej konserwacji , eksploatacji i utrzymania urządzeń wodnych  położonych na terenie zlewni rzeki Warty w Wielkopolsce, będących pod nadzorem PGW WP Zarządu Zlewni w Sieradzu.

 

Zamówienie zostało podzielone na 12 części:

 

 • część 1  -   rzeka: Widawka, Rakówka, Kiełbaska, Pilisia, Świętojanka – NW Bełchatów;
 • część 2  -   rzeka: Czajka, Końska, Grabia, Mała Widawka, Brzezia, Jasionaka, Pałusznica, –   NW Łask; 
 • część 3  -   rzeka: Nieciecz, Wierznica, Wierzejka – NW Pajęczno;
 • część 4  -   zlewnia rzeki Ner – NW Poddębice;
 • część 5  -   zlewnia rzeki Ner 2 – NW Poddębice;
 • część 6 –   rzeka: Struga Spicimierska, Struga Wilamowska, Kanał Krzykosy  – NW Poddębice;
 • część 7  -   pompownia Krzykosy – NW Poddębice;
 • część 8  -   zbiornik Góra Bałdrzychowska– NW Poddębice;
 • część 9  -   rzeki: Kanał Mazurek, Żeglina, Niniwka, Myja, Kanał Mazur, Kanał Tyczyński – NW Sieradz;
 • część 10  -  zbiornik Próba – NW Sieradz;
 • część 11  -  zbiornik Smardzew – NW Sieradz
 • część 12  -  rzeka: Oleśnica, Pyszna, Kanał Starzenicki– NW Wieluń

 

  1. Zamawiający podzielił zamówienie na 12 części, gdzie każda część stanowi oddzielny przedmiot zamówienia.
  2. Szczegółowy zakres i rodzaj prac przewidzianych do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części (obiektów), z podaniem ich lokalizacji określają:
 • opis przedmiotu zamowienia – dla każdej części zamówienia,
 • mapki – dla danej części zamówówienia,
 • Przedmiary usług (prac),
 • STWiOU - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Usług (prac) - dla danej części zamówienia.

Szczegóły w treści SWZ.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się doświadczeniem w wykonaniu usług (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług), w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

-        co najmniej 2 usługi w zakresie bieżącej konserwacji i/lub eksploatacji i/lub utrzymania urządzeń wodnych, w tym co najmniej jedną usługę na kwotę nie mniejszą niż:

 • dla części 1, 5, 7 zamówienia -  20.000,00 brutto,
 • dla części 2, 3, 10, 11, 12 zamówienia - 50.000,00 zł brutto,
 • dla części 6 zamówienia - 75.000,00 zł brutto,
 • dla części 4, 8 zamówienia – 100.000,00 brutto,
 • dla części 9 zamówienia – 40.000,00 zł brutto.

W odniesieniu do Wykonawcy składającego ofertę na kilka części - warunek zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się wykonaniem co najmniej 2 usług w zakresie konserwacji i/lub eksploatacji i/lub utrzymania urządzeń wodnych, w tym co najmniej jednej usługi o wartości dla tej z części dla której wskazano największą wartość, np. Wykonawca składający ofertę na realizację części 1 i części 2 zobowiązany jest do wykazania wykonania co najmniej 2 usług w zakresie bieżącej konserwacji i/lub eksploatacji i/lub utrzymania urządzeń wodnych, w tym co najmniej jednej usługi  o wartości nie mniejszej niż 50.000,00 zł brutto.

b)        Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się, że (dotyczy wszystkich części zamówienia):

- dysponuje (minimum) jedną osobą posiadającą co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu pracami (usługami) w branży wodno-melioracyjnej skierowaną przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialną za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat jej kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nią czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tą osobą.

Szczegóły w treści SWZ.

Warunki realizacji umowy

 1. Umowa dla danej części zamówienia zostanie zawarta według Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik do SWZ.
 2. Wykonawca akceptuje treść Wzoru umowy (odpowiednio dla danej części zamówienia) na wykonanie przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik do SWZ, oświadczeniem zawartym w treści Formularza oferty. Postanowienia umowy ustalone we Wzorze nie podlegają zmianie przez Wykonawcę – z wyjątkiem odrębnych ureguowań określonych treścią niniejszej SWZ  i ustawą Prawo zamówien publicznych. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień Wzoru umowy stanowi jeden z wymogów ważności oferty.
 3. Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych we wzorze umowy.
 4. Szczegóły w treści SWZ.

Informacje dodatkowe

Powiadomienia o nowych wiadomościach oraz komunikatach Zamawiającego przesłanych za pośrednictwem Platformy Zakupowej będą automatycznie wysyłane na adres email podany na Platformie Zakupowej.
W zależności od skrzynki pocztowej wiadomość może trafić do folderu spam.

(Termin wykonania zamówienia wynosi:

od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2024 r. - przy czym:  

 • Część gwarantowaną (podstawową) należy wykonać w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2023 r.
 • Część opcjonalną (objętą prawem opcji) należy wykonać dopiero na pisemne polecenie (oświadczenie) Zamawiającego - w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

Szczególy w SWZ.

Branże CPV

 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej
 • 71300000-1 - Usługi inżynieryjne
 • 90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

Pliki do pobrania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 06.03.2023 09:09:02
 • Adam Talaga

 • Zmiana terminu składania i otwarcia ofert prztergowych, oraz związania ofertą
 • 06.03.2023 09:23:20
 • Adam Talaga

 • Wykreślenie z części 3 zamówienia z OPZ rzeki Wężnicy - dokonano zmian treści SWZ zgodnie z plikiem zamieszczonym na Platformie zakupowej dnia 06.03.2023r.

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry