Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Remont oświetlenia zapory czołowej km 0+000 ÷ 2+730 zbiornika wodnego Jeziorsko - wykonanie robót”

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Chlebowa 4/8
61-003 Poznań
tel.61 8567799
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  PO.ROZ.2710.07.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  16.02.2023 14:00
 • Termin składania ofert
  08.03.2023 11:30
 • Termin otwarcia ofert
  08.03.2023 12:00

Opis przedmiotu zamówienia

Ogólny opis:

remont oświetlenia zapory czołowej km 0+000 - 2+730  Zbiornika Wodnego Jeziorsko

w miejscowości Skęczniew gm. Dobra pow. turecki oraz m. Łyszkowice, Siedlątków gm. Pęczniew pow. poddębicki należy wykonać:

− istniejące słupy oświetleniowe o wys. 10m należy przebudować na nowe o takiej samej wysokości,

− istniejące kable należy przebudować na nowe typu YAKXS 4x35mm2,

− istniejące oprawy oświetleniowe należy przebudować na nowe typu LED o mocy 75W,

− istniejące  szafy sterujące oświetleniem ulicznym należy przebudować na nowe nie zmieniając miejsca ich lokalizacji.

Planowany remont oświetlenia zapory czołowej km 0+000 - 2+730  Zbiornika Wodnego Jeziorsko zmienia parametry użytkowe i techniczne, natomiast nie zmienia sumarycznej długości kabli.

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji prac zgodnie z przedstawioną mu dokumentacją    projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. Nadzór autorski nad  wykonywanym zadaniem na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej przez cały okres  realizacji zadnia prowadził  będzie autor projektu.

Szczegółowy zakres zamówienia określa projekt wykonawczy i specyfikacja techniczna, opis    przedmiotu zamówienia i przedmiary prac stanowiące załączniki do SWZ.

Zabezpieczenie terenu budowy:

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy (drodze objazdowej, tymczasowej i technologicznych) w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca przedstawi koordynatorowi nad realizacją  przedmiotu Umowy ze strony Zamawiającego do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia ruchu w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji robót powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, znaki drogowe itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z koordynatorem prac ze strony Zamawiającego oraz przez umieszczenie
w miejscach i ilościach określonych przez ww. koordynatora, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez koordynatora prac ze strony Zamawiającego. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest wliczony w cenę kontraktową.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się doświadczeniem w wykonaniu usług lub robót, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie   co najmniej 3 robót: polegających na budowie i/lub przebudowie  i/lub remoncie i/lub modernizacji  oświetlenia ulicznego (drogowego); o wartości każdej z nich minimum 350.000,00 zł brutto.

(W przypadku kontraktów zawieranych w walucie obcej wartość usług podlega przeliczeniu z zastosowaniem średniego kursu waluty obcej podawanego przez Narodowy Bank Polski dla dnia zawarcia umowy).

W przypadku oferty wspólnej oraz w przypadku polegania na zasobach innego podmiotu na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w pkt 7.2.4 nie podlega sumowaniu – oznacza to, że albo Wykonawca składający ofertę wykaże się realizacją wszystkich robót, albo co najmniej jeden z uczestników konsorcjum wykaże się realizacją wymaganych robót, albo w sytuacji gdy Wykonawca, który nie ma wymaganego doświadczenia, polega na zasobach innego podmiotu na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp – podmiot ten musi wykazać zrealizowaniem wymaganych robót.

Warunki realizacji umowy

  1. Umowa zostanie zawarta według Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik do SWZ.
  2. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 stawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
  3. Wykonawca akceptuje treść Wzoru umowy (odpowiednio dla danej części zamówienia) na wykonanie przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik do SWZ, oświadczeniem zawartym w treści Formularza oferty. Postanowienia umowy ustalone we Wzorze nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień Wzoru umowy stanowi jeden z wymogów ważności oferty.
  4. Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych we wzorze umowy.

Informacje dodatkowe

  1. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
  2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
  3. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
  4. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
 1. 6. Informacje dotyczące wymogu zatrudnienia pracowników Wykonawcy lub podwykonawcy.
 2. Zamawiający zgodnie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób, zwanych dalej pracownikami, którzy  w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia wykonywać będą czynności jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320)
 3. Do czynności tych należą:

 - demontaż wszystkich elementów istniejącego oświetlenia ulicznego;

- montaż elementów kompletnego oświetlenia ulicznego;

- układanie rur osłonowych i kabli;

- montaż uziomów poziomych i głowic kablowych;

- prace kontrolno-pomiarowe;

 1. 7. Wykonawca po otrzymaniu zawiadomienia o wyborze jego oferty, a przed podpisaniem umowy zobowiązany jest w wyznaczonym terminie do:
 2. - uzgodnienia z zamawiającym szczegółowych terminów i zakresu finansowo-rzeczowego umowy, tj. harmonogramu realizacji (jeżeli dotyczy).
 3. - złożenia u zamawiającego umowy zgodnie ze złożoną ofertą, wraz z następującymi załącznikami do umowy i dokumentami:
 • dokumentami potwierdzającymi uprawnienia osób do wystąpienia i podpisania umowy w imieniu wykonawcy (aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, a jeżeli dotyczy także upoważnienie),
 • - umową regulującą współpracę wykonawców występujących wspólnie (jeżeli dotyczy),poświadczonymi za zgodność kopiami wymaganych uprawnień niezbędnych do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych wraz
  z potwierdzeniem przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa  (jeżeli wymagane),
 • - kopią dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od wszystkich ryzyk budowy, ważne w okresie realizacji przedmiotu umowy oraz w okresie gwarancyjnym,
 • - umowami i oświadczeniami dotyczącymi podwykonawców (jeżeli dotyczy),
 • - dowodem potwierdzającym wniesienie zabezpieczenie należytego wykonania umowy (jeżeli dotyczy),
 • - wykazem osób zatrudnionych na umowę o pracę, które będą wykonywać czynności przy realizacji zamówienia,
 • harmonogramem realizacji zamówienia, (po ostatecznym uzgodnieniu z Zamawiającym) (jeżeli dotyczy).
 • - Polisa ubezpieczeniowa wszystkich ryzyk budowy, ważnej w okresie realizacji przedmiotu umowy oraz w okresie gwarancyjnym obejmującej:

- ubezpieczenie Wykonawcy, Podwykonawców, Zamawiającego i przedstawicieli nadzoru autorskiego w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z robotami budowlanymi, funkcjonowaniem terenu budowy

i utrzymywaniem obiektów oraz urządzeń znajdujących się na terenie budowy na kwotę nie mniejszą niż 2 mln złotych na jedno zdarzenie bez ograniczenia ilości zdarzeń,
z rozszerzeniem o OC pracodawcy za szkody doznane przez pracowników Wykonawcy
na skutek wypadków przy pracy, powstałych w związku z realizacją niniejszej Umowy,
na sumę 500 tysięcy złotych na jedno i wszystkie zdarzenia. Niezależnie od tej polisy Podwykonawcy powinni posiadać ubezpieczenie OC działalności ich firm z analogicznym rozszerzeniem OC pracodawcy na sumę nie mniejszą niż 2 mln złotych na jedno i wszystkie zdarzenia;

 • - ubezpieczenie od uszkodzenia, zniszczenia, lub utraty całości lub części robót budowlanych realizowanych na podstawie niniejszej Umowy z objęciem ubezpieczeniem: materiałów, elementów i urządzeń przewidzianych do zamontowania, sprzętu, wyposażenia budowlano-montażowego oraz zaplecza budowy na kwotę nie mniejszą niż wartość wynagrodzenia umownego.

Pozostałe zapisy i szczegóły w SWZ

Branże CPV

 • 31527200-8 - Oświetlenie zewnętrzne
 • 45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 21.02.2023 12:57:08
 • Mariusz Jankowski

 • Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
 • 21.02.2023 13:00:35
 • Mariusz Jankowski

 • Informuje, że zakładce "Załączniki" zostały zamieszczone nowe dokumenty.
 • 11.06.2024 11:26:14
 • Mariusz Jankowski

 • Postępowanie zakończone

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry