Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Usługi utrzymania wód i urządzeń wodnych na terenie działania Nadzoru Wodnego w Sierpcu w podziale na części

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Zarząd Zlewni we Włocławku

Zarząd Zlewni we Włocławku

Okrzei 74A
87-800 Włocławek
tel.anna.muszalska@wody.gov.pl
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  WA.ROZ.2710.8.2023/ZZWŁ
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  21.02.2023 16:00
 • Termin składania ofert
  24.03.2023 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  24.03.2023 10:30

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są prace utrzymaniowe na ciekach położonych na terenie działania Nadzoru Wodnego w Sierpcu, mające na celu przywrócenie drożności i przepustowości koryt rzek i cieków. W zakres prac wchodzą m.in.:

- Wykaszanie porostów ze skarp i dna cieków z wygrabieniem i złożeniem na wałek,

- Wydobycie kożucha roślin pływających ze złożeniem na wałek

- Wycinanie odrostów drzew i krzaków ze złożeniem w stosy

- Usunięcie przetamowań z dna cieku i złożeniem na brzeg,

Zakres oraz skala prac zostały określone indywidualnie dla poszczególnych części i szczegółowo opisane w załączniku nr 2 do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz w Projektowanych postanowieniach umowy (załącznik nr 6 do SWZ).

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający odstępuje od określenia szczegółowego warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający odstępuje od określenia szczegółowego warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujący warunek udziału w postępowaniu:

1. Wykonawca musi wykazać się wykonaniem - w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie – co najmniej 1 usługi (kontraktu), polegającej na utrzymaniu cieków (cieków naturalnych lub kanałów wodnych lub rowów wodnych) lub rowów przydrożnych lub wałów przeciwpowodziowych, lub zapór bocznych lub zbiorników wodnych. Zamawiający wymaga aby w/w usługa obejmowała w swoim zakresie co najmniej 2 rodzaje prac z wymienionych poniżej, bez względu na ich procentowy udział w całym kontrakcie(usłudze) tj.:

- koszenie poboczy lub/i

- koszenie skarp lub/i

- wykaszanie dna lub/i

- hakowanie lub/i

- odmulanie dna lub/i

- usuwanie zakrzaczeń lub/i

- usuwanie powalonych drzew lub/i

- rozbiórkę przetamowań naturalnych lub/i

- rozbiórkę przetamowań bobrowych.

Wymagana minimalna wartość brutto zrealizowanej usługi (kontraktu):

- część 2,5,6,7 - o wartości min. 80 000 zł brutto

- część 1,3,4,8 - o wartości min. 20 000 zł brutto

2. Przy składaniu oferty na kilka części, warunek udziału będzie spełniony, gdy wykonawca wykaże się wykonaniem co najmniej 1 usługi (kontraktu) dla której wymagana jest większa wartość zamówienia, pod warunkiem że obejmować będzie swoim zakresem co najmniej 2 rodzaje prac spośród wyszczególnionych tj:

- koszenie poboczy lub/i

- koszenie skarp lub/i

- wykaszanie dna lub/i

- hakowanie lub/i

- odmulanie dna lub/i

- usuwanie zakrzaczeń lub/i

- usuwanie powalonych drzew lub/i

- rozbiórkę przetamowań naturalnych lub/i

- rozbiórkę przetamowań bobrowych,

zrealizowanych w ramach usług polegających na utrzymaniu cieków (cieków naturalnych/kanałów wodnych/rowów wodnych) lub/i rowów przydrożnych lub/i wałów przeciwpowodziowych, lub/i zapór bocznych zbiorników wodnych.

3. Zamawiający wymaga, aby powyższy warunek (dla każdej części postępowania)  był spełniony w całości – w ramach jednej umowy - przez jeden podmiot (wykonawcę lub podmiot oddający do dyspozycji wykonawcy niezbędne zasoby na potrzeby zamówienia).

Informacje dodatkowe

Zamówienie składa się z następujących części:

 1. Część 1 Utrzymanie rzeki Brzeźnicy
 2. Część 2 Utrzymanie rzeki Sierpienicy Wschodniej
 3. Część 3 Utrzymanie rzeki Wierzbicy
 4. Część 4 Utrzymanie rzeki Kanał Stropkowo
 5. Część 5 Utrzymanie rzeki Strugi Gójsk Narty
 6. Część 6 Utrzymanie rzeki Chraponianki
 7. Część 7 Utrzymanie rzeki Czernicy
 8. Część 8 Utrzymanie rzeki Łachnica

Branże CPV

 • 90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 21.02.2023 15:59:01
 • Anna Muszalska

 • Upublicznienie informacji na stronie postępowania
 • 24.03.2023 10:09:32
 • Anna Muszalska

 • Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, działając na podstawie art. 222 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, iż zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto w wysokości 1.133.331,00 zł (słownie: jeden milion sto trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści jeden złotych 00/100) w tym:
  1/ Utrzymanie rzeki Brzeźnicy - 51 143,00 zł
  2/ Utrzymanie rzeki Sierpienicy Wschodniej - 219 213,00 zł
  3/ Utrzymanie rzeki Wierzbicy - 62 933,00 zł
  4/ Utrzymanie rzeki Kanał Stropkowo - 104 716,00 zł
  5/ Utrzymanie rzeki Strugi Gójsk Narty - 151 998,00 zł
  6/ Utrzymanie rzeki Chraponianki - 189 860,00 zł
  7/ Utrzymanie rzeki Czernicy - 250 132,00 zł
  8/ Utrzymanie rzeki Łachnicy - 103 336,00 zł
 • 24.03.2023 15:13:33
 • Anna Muszalska

 • Zamieszczono w formie załącznika informację o której mowa w art. 222 ust 5 ustawy prawo zamówień publicznych - informację z otwarcia ofert.
 • 28.08.2023 14:42:42
 • Anna Muszalska

 • Zakończono postępowanie

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Ostrowicki Krzysztof

Jasień 53A
87-605 Tłuchowo

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Michał Ostrowicki

Jasień 82
87-605 Tłuchowo

Gminna Spółka Wodna Tłuchowo

Sierpecka 20
87-605 Tłuchowo

Firma Handlowo-Usługowa Paulina Ostrowicka

Jasień 82
87-605 Tłuchowo

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry